Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 8.
Автори: Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Сальнікова Анна Валеріївна, ст. викладач кафедри загальної екології, роадіобіології та безпеки життєдіяльності; Сагайдак Денис Анатолійович, аспірант кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності
Анотація: Основною метою навчальної дисципліни "Моніторинг довкілля" є формування у майбутніх фахівців-екологів теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі одержання і обробки інформації щодо поточного стану різних компонентів довкілля (поверхневих і підземних вод, вод морів та океанів, атмосферного повітря, ґрунтів), оцінки рівнів шкідливого впливу на них антропогенних навантажень, прогнозування змін стану довкілля, розробки науково обґрунтованих рекомендацій для підтримки управлінських рішень та проведення природоохоронних заходів. Викоритсання отриманих знаь дасть можливість магістрам-екологам розробляти проекти систем моніторингу регіонального рівня.

Рік останньої атестації: 2021