Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Метою цiєї дисциплiни є вивчення хiмiчного складу м’яса та м’ясопродуктiв, бiохiмiчних процесiв при дозрiваннi, зберiганнi та технологiчних переробках продуктiв забою тварин, опанування хiмiчними методами оцiнки якостi та свiжостi м’яса i м’ясопродуктiв.

Рік останньої атестації: 2017