Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 3.
Лекції - 30 год. Лабораторні заняття - 30 год. Самостійна робота - 30 год.
Автори: Юстинюк Валерія Євгеніївна - канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька. Галабурда Марія Алімівна- канд. біол. наук, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Викладачі: Юстинюк Валерія Євгеніївна - канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька. Галабурда Марія Алімівна - канд. біол. наук, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Дисципліна «Ветеринарна політика» займає провідне місце в системі підготовки фахівців у галузі ветеринарної медицини, в результаті вивчення якої студенти отримують знання щодо основних закономірностей розвитку та особливостей функціонування світового сільського господарства та ветеринарних служб у регіонах світу; опановують інструменти і важелі механізму інституційного регулювання сільськогосподарського виробництва та ветеринарної діяльності; аналізують кон’юнктуру світових аграрних ринків; знайомляться з методами ціноутворення на продукцію сільського господарства; виокремлюють основні проблеми ветеринарної політики в Україні.