Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4;

073 Менеджмент (Управління персоналом; Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕСТS: 4.
Автори: Власенко Тетяна Олексіївна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дергач Анна Вадимівна – канд. наук з держ. упр., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту.
Анотація: Курс «Самоменеджмент» передбачає оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з проблем само­ствердження, само­вдоско­на­лення та само­контролю для управління власним розвитком та розвитком співробітників, а також набуття лідерських якостей для забезпечення ефективного розвитку організації.

Рік останньої атестації: 2022