Спеціальність:076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Симоненко Олена Іванівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Навчальний курс передбачає систематичний виклад математичних основ і положень теорії ймовірностей та статистики. Він охоплює такі важливі поняття, як стохастичний експеримент, ймовірнісні події та величини, розподіли та числові характеристики випадкових величин, граничні теореми теорії ймовірностей, класичні задачі та методи теорії оцінювання статистичних параметрів і перевірки статистичних гіпотез, кореляційний і регресійний аналізи тощо.

Рік останньої атестації: 2019