Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автори: доцент Мірошник В.О., доцент Лендєл Т.І.

Дисципліна «Типові технологічні процеси в   енергетиці та методи їх моделювання» є нормативною дисципліною зі спеціальності 141  – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології,   Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)  у вищих аграрних закладах освіти ІІІ  –  ІV рівнів акредитації для підготовки фахівців освітнього ступеню «Магістр». 

Метою  вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів  з  дослідження  і моделювання  типових технологічних  і теплотехнічних    процесів  і об’єктів  для їх  автоматизації  в різних галузях АПК на основі використання комп’ютерних технологій.