Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 1(3).

Викладач: Сальнікова Анна Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Анотація: Екологія рослин – це курс, що направлений на вивчення взаємозв'язків рослинних організмів та їхніх угруповань з навколишнім середовищем, рослинних організмів у біогенному колообігу речовин та енергії.

Основними завданнями курсу є оцінювання екологічних факторів середовища та їх вплив на рослинні  організми; дослідження  рослин для складання екологічної характеристики виду та опису його екологічної ніші; прогнозування наслідків зникнення  деяких видів рослин на певній території та інтродукції видів у конкретні біогеоценози; біоіндикація стану довкілля.