Курс «Маркетингова діяльність на підприємстві (за видами економічної діяльності)» відноситься до циклу дисциплін, що формує профіль майбутнього спеціаліста, озброюючи його основами теорії та практики організації маркетингової діяльності на підприємствах різних галузей економіки. Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних і практичних знань щодо маркетингу підприємств відповідно до різних видів діяльності відповідно до сучасних концепцій їх розвитку, методологічних та організаційних засад використання. Завданням вивчення дисципліни є вивчення теорії маркетингу підприємства різних видів економічної діяльності, методології маркетингових досліджень; розроблення і планування маркетингових стратегій та їх реалізації підприємствами; опанування сучасними методами управління маркетинговою і комунікаційної діяльності у сферах закупівлі, збуту, розподілу продукції відповідними підприємствами та надання відповідних послуг.