Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр:  1. ЄКТС: 4.

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен володіти високою загальною культурою і культурою спілкування, уміти висловлюватися точно, логічно й виразно, оперувати фаховою термінологією. Вивчення пропонованої дисципліни сприятиме формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної тощо компетенції майбутніх фахівців, оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і усній професійній комунікації.
П20