Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – англійська)

ОС: Бакалавр. Семестр:  7-8. ECTS: 7,5.

Викладач: Поліщук Олександр Сергійович, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.