Спеціальність: 035 «Філологія (германські мови і літератури (переклад включно)» «Англійська мова та друга іноземна мова».

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.

Викладач: Ариніч Марія Олегівна, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Анотація: Метою практичного курсу основної іноземної мови (англійської) є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань, формування комунікативних умінь усного й писемного мовлення, а також рецептивних навичок з послідовним удосконаленням кожної.