Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 16.
Викладач: Сергієнко Інна Володимирівна, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Мета дисципліни: формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності. Завдання дисципліни полягає удосконалення вмінь студентів сприймати іноземну мову на слух, читати та спілкуватися за змістом прочитаних текстів різної тематики, висловлювати власні думки у монологічному, діалогічному усному та писемному мовленні, а також розвиток їх мовної здогадки, вміння самоконтролю.