Спеціальність: 211– Ветеринарна  медицина

ОС:Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Дисципліна спрямована на формування зоотехнічної та технологічної компетенції студентів в сучасних умовах виробництва і переробки продукції тваринництва. Метою вивчення дисципліни  є надяння студентам системи знань з походження та еволюції с.-г. тварин у процесі їх одомашнення, закономірностей росту і розвитку, екстер’єрно-конституційних особливостей, залежності рівня продуктивності і відтворних якостей від спадковості, методів добору, підбору та розведення, що дає вміння самостійно знаходити оптимальні рішення наукових і практичних задач у майбутній професійній діяльності.