Спеціальність: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОС: Магістр. Семестр: 3.  ECTS: 5.

Автор: Решетюк Володимир Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Анотація: В дисципліні розглядаються методологія, методи та способи організації інженерної діяльності, вивчення яких буде сприяти розвитку раціонального творчого мислення молодих інженерів та організації їх оптимальної розумової діяльності. Це допоможе набути необхідного досвіду в організації своєї інженерної діяльності, у використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, що дозволить молодим інженерам не тільки розкрити свій творчий потенціал в межах освітнього рівня магістра, а й пройти непростий шлях від дослідника – початківця до молодого інженера. В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен засвоїти методологію та методику інженерної діяльності, її планування та організацію. На основі отриманих знань студент повинен уміти відбирати та аналізувати необхідну інформацію про об’єкт, формулювати мету та завдання дослідження, висовувати нові наукові ідеї, знаходити власні розв‘язання, узагальнювати, систематизувати та теоретично пояснювати наукові факти, оформлювати їх у вигляді наукових звітів, статей, доповідей.