Спеціальність: 035.041 «Філологія» (германські мови та літератури (переклад включно) англійська мова та друга іноземна мова» 

ОС: БакалаврСеместр: 5-6. ЄКТС:7

Викладач: Гольцова Маріанна Геннадіївна -  доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Нікольська Ніна Вікторівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація: практичний курс основної іноземної мови (англійська мова) є одним з основних дисциплін, що зумовлено професійною значущістю знань, вмінь та навичок з практичного курсу як фахового предмету. Мета навчальної дисципліни – формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів, що відповідає рівню В2, шляхом залучення студентів до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних вмінь і навичок усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.