Спеціальність: 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) німецька мова та друга іноземна мова). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 6.
Викладач: Нікольська Ніна Вікторівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Практичний курс другої іноземної мови (англійська мова) є одним з основних дисциплін, що зумовлено професійною значущістю знань, вмінь та навичок з практичного курсу як фахового предмету. Мета навчальної дисципліни – формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів, що відповідає рівню В2, шляхом залучення студентів до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних вмінь і навичок усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.