Формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації проблем прийняття рішень; надбання навичок формалізації та кількісного обґрунтовування рішень для наступного використання отриманих знань у науково-дослідній, організаційній та проектній роботі; знайомство студентів з перспективами розвитку сучасних інформаційних технологій у галузі систем підтримки прийняття рішень, їх застосування для вирішення управлінських та економічних задач; подальше становлення і вдосконалення інформаційної та програмної культури майбутніх фахівців; підготовка фахівців до професійної діяльності з питань управління на сучасних підприємствах шляхом формування у фахівців цілісного погляду та концептуальних уявлень про найбільш важливі управлінські процеси, до числа яких відноситься розробка та реалізація управлінського рішення. Мета начальної дисципліни: сформувати у студентів потрібний рівень професіоналізму діяльності у сфері управління, оволодіння технологію прийняття ефективних управлінських рішень в обсязі класифікаційних вимог до фахівця з урахуванням кількісних та якісних методів.