Анотація курсу:

Навчальна дисципліна передбачає вивчення основ використання криптографічних та стеганографічних засобів та методів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах, дослідження проблем зберігання, опрацювання, пошуку, передачі, перетворення, закриття та відновлення інформації в організаціях і на підприємствах різних напрямків діяльності та різних форм власності, способів захисту від несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів.

Структура курсу: годин - 120, ECTS - 4, модулів - 2.

Ступінь вищої освіти – Бакалавр, Спеціальність 125 – КІБЕРБЕЗПЕКА; Освітня програма «Кібербезпека»

Рік навчання  3, семестр 5, Форма навчання денна,Кількість кредитів ЄКТС 4

Мова викладання українська

Автор курсу: к.т.н., доцент Сагун Андрій Вікторович