Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Розподіл годин: Лекції - 30, Практичні - 30, Самостійна робота - 120. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: Дисципліна "Міжнародні біржові технології" є важливою складовою частиною вибіркових дисциплін за фахом у системі підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Покликання на силабус Силабус

Рік останньої атестації: 2022
Автори курсу: Березовська Людмила Олексіївна