Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Розподіл годин: Лекції - 30; Практичні - 30; Самостійна робота - 60. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: У курсі розглядаються концепції і принципи підприємницької діяльності, суб’єкти, типи і види підприємництва. Підприємництво та організація агробізнесу розглядаються як категорії, що мають економічні, соціальні, психологічні, правові і організаційні аспекти. Основну увагу зосереджено на розкритті особливостей формування організаційного середовища суб’єктів підприємницької діяльності. Визначено перспективні напрями подальшого розвитку підприємництва та ефективність їх функціонування.
Покликання на силабус Силабус (Потрібно надати посилання на Силабус, розміщений на сторінці кафедри).