Виробнича практика (КБ)
Спеціальність:  125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр:  6. ECTS: 5.
Лектор:  Місюра Максим Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Викладач: Місюра Максим Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація:  Мета виробничої практики – поєднання теоретичної підготовки здобувачів з формуванням практичних навичок роботи за фахом для полегшення виходу здобувачів на  ринок праці після закінчення ЗВО.  
Одночасно переслідується і навчальна мета, яка полягає у систематизації, закріпленні  і розширенні теоретичних  і практичних знань здобувача, набутих в попередні періоди.
Узагальненою метою виробничої практики є закріпити і поглибити знання, отримані  за  попередній час навчання в університеті,  і  використовувати  їх  для  обґрунтованого прийняття проектних рішень, набути досвіду роботи виконання пошуку і порівняльного аналізу при виборі найбільш прийнятних протоколів, алгоритмів та програм, вдосконалити знання й уміння при проектуванні комп’ютерних систем в цілому і практично закріпити навички розробки її базових елементів програмного, інформаційного та технічного забезпечення для комп’ютерних мереж та систем, набути досвіду в оформленні проектних і графічних  матеріалів, складанні пояснювальних записок, специфікацій, відомостей та інше.