Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Мельянкова Л.В. – доцент кафедри обліку і оподаткування.
Анотація: Курс «Бухгалтерський облік і оподаткування» є обов'язковим компонентом освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», і дисципліною, що містить основні відомості про загальну теорію бухгалтерського обліку і оподаткування, предмет і метод обліку, бухгалтерський баланс, рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис, оцінювання і калькулювання, документацію, інвентаризацію, техніку і форми бухгалтерського обліку. Також розкривається облік необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, облік власного капіталу, зобов’язань, облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу, облік витрат діяльності підприємства, доходів і фінансових результатів, оподаткування і особливості складання фінансової звітності.

НН22