Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3,5.
Розподіл годин: Лекції - 24; Практичні - 24; Самостійна робота - 102. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: Завданнями дисципліни є: сформувати знання у студентів про головні закономірності розвитку сільського господарства; навчити студентів аналізувати сучасний стан та оцінювати майбутні тенденції розвитку галузі у глобальному масштабі, визначати рівень розвитку економіки сільського господарства окремих держав, використовувати методи та зарубіжний досвід для вирішення проблем економіки сільського господарства України.

Покликання на силабус Силабус

 

Рік останньої атестації: 2020
Автори курсу: Міщенко Іван Анатолійович