Друковані та Інтернет-джерела

Рекомендовані джерела

 Основні джерела

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини: підручник / Шкільов О.В., Балан О.Д., Ткачук В.А., Ланченко Є.О., Гаврилюк І.П., Ярославський В.А., Барабан С.С.; за ред. О. В. Шкільова. К.: ЦП «Компринт», 2015. 750 с.
 2. Ланченко Є. О. Економіка праці і соціально-трудові відносини: метод. посіб. / Є. О. Ланченко. К.: ЦП “Компринт”, 2015. 390 с.
 3. Економіка праці й соціально-трудові відносини: підручник / Шкільов О.В., Барабан С.С., Ярославський В.А., Гаврилюк І.П., Балан О.Д., Ткачук В.А., Ланченко Є.О., Ібатуллін М.І., Гапоненко Н.В., Мельянкова Л.В.; за ред. О.В. Шкільова. К.: Четверта хвиля, 2008. 472 с.
 4. Ланченко Є.О., Тимошенко М.М. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посібник. Житомир: Полісся, 2010. 280 с.
 5. Ткачук В.А., Ланченко Є.О., Костюк Т.О. Практикум з економіки праці і соціально-трудових відносин: навч. посібник. К.: НУБіП, 2018. 555 с.
 6. Гриньова В.М., Шульга Г.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. К.: Знання, 2010. 310 с.
 7. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 440 с.
 8. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб., 2-е вид. К.: Видавництво Європейського університету, 2004. 188 с.
 9. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: монографія. К: КНЕУ, 2004. 230 с.
 10. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / О.А. Аврамчук, О.Д. Балан, В.В. Вітвіцький, Ю.Я. Лузан, В.В. Павленко, О.В. Шкільов. К.: Центр “Агропромпраця”, 2000. 464 с.
 11. Листопад І.І. Нормування праці в сільськогосподарських підприємствах: навч. посібник. Харків: ХДАУ. 1998. 186 с.
 12. Довідник нормувальника в сільському господарстві / Л.С. Пристапчук, О.Ф. Лук’янчук, В.М. Чава та ін. 2-ге вид., доп. і перероб. К.: Урожай, 1980. 216 с.

Допоміжна

 1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. 5-те вид., оновлене. К.: Знання, 2011. 390 с.
 2. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник. К.: Кондор, 2006. 432 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є.П. Тернопіль: ТДЕУ, 2006. 373 с.
 4. Пилипенко С.М., Пилипенко А.А., Отенко І.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини. навч. посібник. Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. 244 с.
 5. Калина А.В. Економіка праці: навч. пociб. для студ. вищ. навч. закл. К.: МАУП, 2004. 272 с.
 6. Червінська Л.П. Економіка праці: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 216 с.
 7. Економіка праці й соціально-трудові відносини: конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / За ред. Кожанової Є.П. Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. 284 с.
 8. Економічна енциклопедія: 3 томи / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр “Академія”, 2000-2002.

Інтернет-джерела

 1. www.ukrstat.gov.ua (Інтернет-сайт Державної служби статистики України).
 2. www.rada.gov.ua (Інтернет-сайт Верховної Ради України).
 3. www.agro.me.gov.ua (Інтернет-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України).
 4. www.mlsp.gov.ua (Інтернет-сайт Міністерства соціальної політики України).
 5. www.fpsu.org.ua (Інтернет-сайт Федерації професійних спілок України).
 6. www.fru.net.ua (Інтернет-сайт Федерації роботодавців України).
 7. www.nspp.gov.ua (Інтернет-сайт Національної служби посередництва і примирення).
 8. www.uapp.kiev.ua (Інтернет-сайт Українського науково-дослідного інституту “Украгропромпродуктивність”).
Last modified: п'ятниця, 2 липня 2021, 6:35