1. Опис навчальної дисципліни

 «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості»

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Галузь знань

19 – «Архітектура та будівництво»

Спеціальність

193 "Геодезія та землеустрій"

шифр і назва)

Освітній рівень

_Магістр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

 

Характеристика навчальної дисципліни

Вид

Обов’язкова

Загальна кількість годин

120

Кількість кредитів ECTS

4

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)

 

(назва)

Форма контролю

Екзамен.

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

2021

201

Семестр

3

2

Лекційні заняття

10 год.

8 год.

Практичні, семінарські заняття

20 год.

-

Лабораторні заняття

НЕМАЄ

-

Самостійна робота

90 год.

4 год

Індивідуальні завдання

НЕМАЄ

НЕМАЄ

Кількість тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних

самостійної роботи студента −

 

 

3,0 год. 9

 

 

НЕМАЄ НЕМАЄ

 

 

2.Структура навчальноїдисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.Теоретичні засади функціонування кадастру нерухомості

Тема 1. Теоретичне засади кадастру нерухомості

6

2

4

0

0

20

2

2

0

0

0

0

Тема 2. Основні засади формування кадастру нерухомості в Україні

6

2

4

0

0

20

0

0

0

0

0

0

Разом за змістовим модулем 1

12

4

8

0

0

40

2

2

0

0

0

0

Змістовий модуль 2. Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості

Тема 3. Містобудівний кадастр та містобудівна діяльність в Україні як невід'ємна складова інституційного забезпечення розвитку кадастру нерухомості

 

6

 

2

 

4

 

0

 

0

 

25

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

Тема 4. Інституційне забезпечення проведення державної реєстрації нерухомості

6

2

4

0

0

25

2

2

0

0

0

0

Тема 5. Перспективи формування кадастру нерухомості в Україні. Загальні положення про технічну інвентаризацію земель

 

6

 

2

 

4

 

0

 

0

 

0

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

Разом за змістовим модулем 2

18

6

12

0

0

50

6

6

0

0

0

0

Усього годин

30

10

20

0

0

90

8

6

0

0

0

0


3. План навчальних занять

Тижні

Лекції

Кількість
годин

Лабораторні заняття

Кількість годин

Розподіл
оціночних
балів

Самостійна роботи

Кількість
годин

Розподіл
оціночних
балів

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади функціонування кадастру нерухомості»

1

Лекція 1

Теоретичні засади кадастру нерухомості

2

Практична робота №1.

Поняття нерухомості. Класифікація об’єктів нерухомості

 

4

25

Самостійна робота №1

 Інституційне забезпечення розвитку кадастру нерухомості

20

10

2

Лекція 2

Моделі кадастру нерухомості в різних країнах світу та їх класифікація

2

 

6

25

Самостійна робота № 2

Зарубіжний досвід розвитку кадастру нерухомості

20

10

 

Атестаційний тест

30

Змістовий модуль 2. «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості» 

3

Лекція 3

Містобудівний кадастр та містобудівна діяльність в Україні як невід'ємна складова інституційного забезпечення розвитку кадастру нерухомості

2

Практична робота № 3.

Порівняльна оцінка інституційного забезпечення містобудівного кадастру та державного земельного кадастру

 

4

20

Самостійна робота № 3

Розвиток Містобудівного кадастру в Україні

25

5

4

Лекція 4

Інституційне забезпечення проведення державної реєстрації нерухомості

2

Практична робота № 4.

Забезпечення оптимального вибору об’єкта нерухомості для інвестування у контексті розвитку кадастру нерухомості

4

20

Самостійна робота № 4

Державна реєстрація об’єктів нерухомого майна в Україні

25

5

5

Лекція 5

Перспективи формування кадастру нерухомості в Україні. Загальні положення про технічну інвентаризацію нерухомості

2

Практична робота № 5.

Формування сучасної моделі кадастрово-реєстраційної системи

4

20

 

 

 

 

Атестаційний тест

30


Остання зміна: понеділок, 22 листопада 2021, 21:57