Програма та структура курсу

1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр

Спеціальність

Будівництво та цивільна інженерія

Характеристика навчальної дисципліни

Вид

основна

Загальна кількість годин

60

Кількість кредитів ECTS

2

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота) (за наявності)

-

Форма контролю

іспит

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

1

 

Семестр

1

 

Лекційні заняття

15 год.

 

Практичні, семінарські заняття

 

 

Лабораторні заняття

30 год.

 

Самостійна робота

15 год.

 

Індивідуальні завдання

-

-

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання

3 год.

-

 


2.    Програма та структура навчальної дисципліни для повного терміну денної  та заочної форми навчання

Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

тижні

усього

в тому числі

усього

в тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовний модуль №1. „ Основні положення інженерного захисту та методи оцінки території ”

Тема 1.

Основні положення інженерного захисту та підготовки територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів.

2

8

2

-

4

-

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Проектування та класифікація територій за їх придатністю та підготовка для різних видів будівництва.

2

8

2

-

4

-

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3.

Математичні методи в оцінці території за природними умовами

2

8

2

-

4

-

2

 

 

 

 

 

 

Всього за змістовним модулем 1.

6

24

6

 

12

 

6

 

 

 

 

 

 

Змістовний модуль №2. „ Проектування та інженерного захисту  території ”

Тема 4.

Проектування рельєфу міської території

2

8

2

-

4

-

2

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Інженерний захист затоплений територій

2

8

2

-

4

-

2

 

 

 

 

 

 

Тема 6.

Захист територій від підтоплення

3

12

3

-

6

-

3

 

 

 

 

 

 

Тема 7.

Заходи інженерного захисту об’єктів від зсувних і обвальних процесів

2

8

2

-

4

-

2

 

 

 

 

 

 

Всього за змістовним модулем 2.

9

34

9

-

18

-

9

 

 

 

 

 

 

Усього годин

15

60

15

-

30

-

15

 

 

 

 

 

 


Остання зміна: субота, 20 лютого 2021, 14:01