ЕНК з дисципліни «Прийняття управлінських стратегічних рішень» розроблений для підготовки докторів філософії зі спеціальності 073 "Менеджмент" , є  обов'язковою дисципліною. Викладання дисицпліни забезпечується кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту. 


Навчальним планом передбачено у семестрі лекцій – 20 год., практичних (семінарських) робіт – 20 год., самостійна робота – 80 год. Всього 120 годин (4 кредити ECTS). Контроль знань – екзамен (для ОС "доктор філософії").

Перевагою ЕНК є представлення навчального матеріалу з дисципліни в дидактично уніфікованому й формалізованому вигляді та надання можливості аспірантам використання його у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми навчання студента. Робота в ЕНК організована на навчально-інформаційному порталі за адресою: https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4462

За допомогою цієї системи аспірант може дистанційно, через Інтернет, відкрити електронний навчальний курс, ознайомитися з його структурою з навчальним матеріалом, який представлений у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування.

ЕНК «ПРийняття управлінських стратегічних рішень»  складається з таких структурних елементів:

Візитка курсу (опис курсу), в якій наведена стисла інформація про електронний курс: спеціальність, освітній ступінь, семестр навчання, кількість кредитів ECTS, автори курсу, кафедра,  коротка анотація та рівень доступу до курсу. Візитка є єдиною частиною електронного курсу, доступ до якої є необмеженим. Усі інші складові доступні тільки для зареєстрованих на курс слухачів.

Загальна інформація про курс:

Силабус, який містить:

  • Робоча програма. У робочій програмі зазначається мета та завдання вивчення курсу, передумови вивчення курсу (знання, які студент повинен мати до початку вивчення курсу), його зміст, у якому відображаються назви тем кожного модуля з анотаціями. Також зазначається, що студент буде знати та вміти після проходження курсу.
  • Опис і структура. Відображає кількість годин на вивчення кожного модуля, таблицю з логічною послідовністю проведення лекційних та лабораторних занять, а також виконання студентами завдань для самостійної роботи.
  • Шкала оцінюванняМістить інформацію щодо системи оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни, як поточних, так і підсумкових. З кожного модуля вказується розподіл балів за виконання завдань та шкала оцінювання. Оцінка за кожен модуль враховує три складові: засвоєння теоретичного матеріалу, вміння практично застосовувати отримані знання та успішність виконання завдань, винесених на самостійне опрацювання.
  • Друковані та інтернет-джерела. У цьому ресурсі наводяться основні, додаткові друковані джерела з дисципліни та Інтернет-ресурси.
Термінологічний словникМістить основні терміни навчального курсу та їх значення.


Згідно навчального графіку аспірантури модулів протягом вивчення дисципліни не передбачено. Кожна тема включає такі матеріали:

  • Теоретичний навчальний матеріал. Містить обов’язкові навчальні ресурси: 1) структуровані електронні матеріали, зміст яких відображає логіку навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з модуля у повному обсязі; 2) мультимедійні презентації лекцій, 3) додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій; відео матеріали; довідкові та нормативні документи.
  • Практичні роботи. У матеріалах курсу відображено перелік лабораторних робіт у вигляді окремих ресурсів. До кожної роботи визначена мета та завдання, які забезпечують формування вмінь та навичок, необхідних для засвоєння теми, надані методичні рекомендації з їх виконання, форма подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список завдань які потрібно виконати студентам. Лабораторні роботи, для виконання яких необхідно спеціальне обладнання та реальні об’єкти, виконуються в аудиторних умовах, про що зазначається при формулюванні завдання. Навчально-методичні матеріали з лабораторних  робіт прикріплено у файлах різних форматів та завдань. Оцінюється робота за наявністю заповненого завдання в зошиті для лабораторних  робіт, написання контрольної роботи та демонстрація практичних навичок. Письмові та усні відповіді на запитання до лабораторної роботи. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань бали виставляються у журнал оцінок.
  • Завдання для самостійної роботи або тестування. У ЕНК розміщено додатковий теоретичний матеріал. Навчально-методичні матеріали з самостійних робіт прикріплено у файлах різних форматів та завдань. Результат виконання самостійної роботи студенти надсилають в електронній формі до навчального порталу. Після перевірки та оцінювання бали фіксуються у відповідних навчальних діяльностях з коротким поясненням суті зроблених помилок та знятих за це балів. Оцінки автоматично переносяться в журнал оцінок.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

У разі порушення терміну здачі практичних та самотсійних робіт, можуть знижуватись бали за виконані роботи, про що буде повідомлено студента особисто.

Результати виконання студенти надсилають в електронній формі до навчального порталу. Після перевірки та оцінювання бали фіксуються у відповідних навчальних діяльностях з коротким поясненням суті зроблених помилок та знятих за це балів. Оцінки автоматично переносяться в журнал оцінок.

Підсумкова атестація – наведено контрольні запитання, навчальний (тренувальний) тест та підсумковий іспит. Студенти послідовно опрацьовують, вивчають теоретичний навчальний матеріал та виконують лабораторні роботи відповідно до структури кожного змістовного модуля та поставлених завдань. Після вивчення та опрацювання кожного змістовного модуля студенти проходять тестовий модульний контроль. Після опрацювання двох змістових модулів студенти проходять підсумковий тестовий контроль знань. Випадковий варіант білету письмового завдання і співбесіди студент отримує у викладача під час проведення іспиту.Остання зміна: субота, 16 жовтня 2021, 22:35