ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Освітньо-науковий рівень

третій

Освітній ступінь

доктор філософії

Спеціальність

073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова програма

Менеджмент

Характеристика навчальної дисципліни

Вид

нормативна

Мова викладання

українська

Загальна кількість годин

120

Кількість кредитів ECTS

4

Кількість змістових модулів

Не передбачено

Курсовий проект (робота) 

Не передбачено

Форма контролю

Екзамен

 Показник навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 

 

денна форма навчання

вечірня форма навчання

Рік підготовки (курс)

1

1

Семестр 

2

2

Лекційні заняття

20

20

Практичні, семінарські заняття

20

20

Самостійна робота

80

80

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання

3

3


ВИКЛАДАЧІ 

A picture containing person, person, clothing, posing

Description automatically generated

Шинкарук Лідія Василівна

д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України

Корпус НУБіП 10, ауд. 413
e-mail:  lidia_shyn@ukr.net
Час консультацій: Вт, 13.00-14.00, ауд. 413

 image (1).jpeg  Дєліні Марина Миколаївна, 

д.е.н., професор
Корпус НУБіП 10, ауд. 413
e-mail:  maryna_dielini@nubip.edu.ua
Час консультацій: Пн, 15.35-16.55, ауд. 413ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Освітній компонент «Прийняття управлінських стратегічних рішень» є нормативним (цикл спеціальної (фахової) підготовки).

Передумови вивчення курсу. Вивчення курсу передбачає наявність знань з основ економіки, фінансових дисциплін та фінансового менеджменту. 

У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі оволодіють такими компетентностями: 

Загальні компетентності (ЗК):

ЗK01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗK02.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗK03. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних напрямах.

Програмні результати навчання (РН): 

РН01. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.

РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях.

РН03. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у галузі менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямах

РН04. Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику у галузі управління та адміністрування і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми в менеджменті з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, етичних, економічних, екологічних та правових аспектів

РН05. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері менеджменту та у викладацькій практиці.

РН06. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; складати пропозиції щодо фінансування досліджень та/або проектів.

РН08. Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни з менеджменту у закладах освіти.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тема

Години
(лекції/ практичні)

Результати навчання

Завдання

Оцінювання

2 семестр

Тема 1.
Сутність, значення та рівні стратегічних рішень

 

2/2

Знати теоретичні засади стратегічних рішень, значення, передумови прийняття.

Виконання і здача практичної, самостійної роботи.

Т – 9 балів

ПЗ – 3 бали

СР – 3 бали

Тема 2.
Типологія стратегій різних рівнів управління

2/2

Розрізняти різні типи стратегій на різних рівнях управління.

Виконання і здача практичної, самостійної роботи.

Т – 9 балів

ПЗ – 3 бали

СР – 3 бали

Тема 3.
Процес та етапи прийняття стратегічних рішень на різних рівнях управління

3/3

Знати етапи прийняття стратегічних рішень.

Виконання і здача практичної, самостійної роботи.

 

Т – 9 балів

ПЗ – 3 бали

СР – 2 бали

Тема 4.
Аналіз середовища в прийнятті стратегічних рішень

3/3

Вміти аналізувати середовище при прийнятті стратегічних рішень, застосовувати методи та моделі діагностики середовища.

Виконання і здача практичної, самостійної роботи.

Розв’язок задач.

Т – 9 балів

ПЗ – 3 бали

СР - 3 бали

Тема 5.
Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

4/4

Знати методи прийняття стратегічних управлінських рішень та вміти їх використовувати.

Виконання і здача практичної, самостійної роботи.

Розв’язок задач.

Т – 9 балів

ПЗ – 3 бали

СР – 3 бали

Тема 6.
Матричні методи аналізу в прийнятті стратегічних рішень

3/3

Використовувати матричні методи аналізу в прийнятті стратегічних рішень.

Виконання і здача практичної, самостійної роботи.

Розв’язок задач.

Т – 8 балів

ПЗ – 3 бали

СР – 2 бали

Тема 7.
Генерування стратегічних альтернатив, вибір та реалізація

3/3

Знати критерії вибору стратегічних альтернатив, вміти формувати стратегічний набір підприємства.

Виконання і здача практичної, самостійної роботи.

Розв’язок задач.

Т – 8 балів

ПЗ – 3 бали

СР – 2 бали

Всього за семестр

70

Екзамен

 

 

 

30

Всього за курс

100


ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика щодо дедлайнів та перескладання:

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів). Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний)

Політика щодо академічної доброчесності:

Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів заборонені. Статті, тези доповідей, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу

Політика щодо відвідування:

Відвідування занять не є обов’язковим. Навчання може відбуватись самостійно, індивідуально, із консультуванням у разі потреби. Студенти забезпечуються усіма матеріалами для роботи дистанційно.


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків

екзаменів

заліків

90-100

відмінно

зараховано

74-89

добре

60-73

задовільно

0-59

незадовільно

не зараховано


ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Базова

 1. Забродська Г.І., Забродська Л.Д., Пічугіна Т.С., Грінько А.П. Стратегічний менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади формування системи стратегічного управління в орагнізації. Навч. посіб. у структ.-логіч. схемах. Х: ХДУХТ, 2017. URL : http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf.
 2. Могилко В.О., Дмитрієв І.А., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Шевченко І.Ю., Ященко О.А. Стратегічне управління: навчальний посібник. Х : ХНАДУ, 2016. 252 с. URL : https://vseosvita.ua/library/strategicne-upravlinna-navcalnij-posibnik-126635.html.
 3. Литвак Б.Г. Стратегічний менеджмент : підручник. М: Юрайт. 2013. 507 с.
 4. Федорчак О.В. Критерії вибору оптимального державно-управлінського рішення в умовах невизначеності. Ефективність державного управління. 2012. No 32. С. 236-246.
 5. Донець Л.І., Шепеленко О.В., Баранцева С.М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2012. 472 с.
 6. Прокопенко Т.О. Інформаційні технологіі управління орагнізаційно-технологічними обєктами в умовах невизначеності та ризиків. Автореф. дис. докт. техн. наук…. К. 2016. 44 с.
 7. Петруня Ю. Є., Літовченко Б. В., Пасічник Т. О. та ін. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с. 
 8. Ткаченко А.М., Якось І.С. Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризикуЕкономіка пром-сті. 2009. № 1. С. 29-32. 
 9. Шегда А.В. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2011. Вип 26, с. 5-13.
 10. Шинкарук Л.В., Дєліні М.М., Геращенко В.О. Проблема прийняття ефективних стратегічних рішень в сучасних умовах функціонування підприємництва. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: «Економіка». Т. ХX, вип. 314. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. C. 71-80.
 11. Дєліні М.М. Юдович А.С. Процес прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності на прикладі ТОВ «Ласуня». Економіка і суспільство, Вип. 7. 2016. С. 542-545.

Допоміжна

 1. Фоломкіна І. С. Особливості прийняття стратегічних рішень в умовах ризику та невизнаенності. Економіка та управління національним господарством. 2013. № 4 (24). С. 481-486. URL : http://www.univer.km.ua /visnyk/1480.pdf.
 2. Бойчук В. А., Проскурович О.В. Методи прийняття стратегічних управлінських рішеньІнноваційна економіка. 2013. № 8. С. 224-228. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_49.
 3. Вороніна А. В., Копил О.В. Прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності та ризику. Молодий вчений. 2016. № 1(1). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1%281%29_10.
 4. Цюцюра С. В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Основні тенденції прозорості бюджетного процессу. Управління розвитком складних систем. 2013. Вип. 13. С. 66-68. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2013_13_15.
 5. Гребінчук О. М. Стратегічне, тактичне та оперативне управління виробництвом машинобудівних підприємств. Ефективна економіка. 2010. № 10. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_10_17.
 6. Куліш А.В., Іванова Н.С. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень. International scientific e-journal Logos. Online. №14 (October, 2020). URL : https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.14.07.html.
 7. Мединська, Т. М. Моделі і методи прийняття рішень в умовах невизначеності. Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. Т. 1. С. 124-125.
 8. Петруня Ю.Є. Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації : монографіяДніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. 183 с.
 9. Шинкарук Л.В., Кубіцький С.О., Дєліні М.М. Особливості управління персоналом в проєктній діяльності в сучасних умовах. Менеджер. 3 (88), 2020. С. 5-15.https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u317/menedzher_3882020.pdf.
 10. Терещенко С.І. Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праціЕкономіка АПК. 2017. № 1 - С. 74
 11. Нечаєва І. Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи. Економічний аналіз, Т. 29, №1. 2019. URL : doi: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.156.
 12. Гула В., Дзяворук А. (2021). Особливості прийняття рішень посадовими особами органів охорони державного кордону при виникненні нестандартних ситуацій в умовах пандемії та невизначеностіЗбірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83 (2), 82-91. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.560

Інтернет-джерела

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.portal.rada.gov.ua
 2. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство фінансів. URL: http://www.minfin.gov.ua
 5. Державна податкова служба України. URL: http://www.tax.gov.ua
 6. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 7. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua
 8. Центр перспективних соціальних досліджень. URL: http://www.cpsr.org.ua

Остання зміна: понеділок, 24 квітня 2023, 22:08