Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль

Рейтинг з навчальної роботи

Рейтинг з додаткової роботи R ДР

Рейтинг штрафний R ШТР

Підсумкова атестація

Загальна кількість балів

Змістовий
модуль 1

Змістовий 
модуль 2


0-100

0-100


0-70

0-10

0-5

0-30

0-100

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка

національна

 

Рейтинг студента,

бали

Відмінно

90 – 100

Добре

74-89

Задовільно

60-73

Незадовільно

0-59


Розподіл оціночних балів за виконання різних видів
 навчальної діяльності з навчальних модулів

Номер навчального модуля

Практичні роботи

Самостійна робота студентів

Модульний контроль, бали

Всього

 

номер

бали

номер

бали

балів

 

Модуль №1

№1

25

№1

10

30

100

№2

25

№2

10

Модуль №2

3

20

№3

5

30

100

№4

20

№4

5

№5

20

   Всього за навчальну роботу по модулях

200

 

   Підсумковий атестаційний контроль (екзамен)

100

 

   R НР – 70%

 

   R АТ – 30%

 

   R дис = R НР + R АТ

 


Остання зміна: четвер, 12 листопада 2020, 16:00