Адміністративного менеджменту та ЗЕД

Courses tagged with "Адміністративного менеджменту та ЗЕД"

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Міщенко Іван Анатолійович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Мостенська Тетяна Леонідівназавідувач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД​, професор.

blank17

Category: Мен

Specialty: •071 Accounting and Taxation; •073 Management. Degree: Bachelor. Semester: 8. ECTS: 3.
Authors: Oleksandr M. Faichuk; Dmytro O. Kyryliuk; Olga F. Kyryliuk.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Speciality: 073 Management. Semestr: 2. ECTS: 3.
Author: Faichuk Oleksandr, assosiate professor of administrative management and foreign economic activity.

blank20

Category: Мен

Specialty: 073 Management (Management). ED: Bachelor. Semester: 2. ECTS: 3.
Author: Mishchenko Ivan A. - Associate Professor; Galushko Valerij P - Doctor of Science, Professor.
Annotation: Marketing of foreign economic activity. The thematic content of the course provides an opportunity to get systematic knowledge about understanding of the essence and types of marketing of foreign economic activity. The main purpose of the discipline is to get students knowledge of objective laws, real processes and specific features of the organization and techniques of conducting foreign economic operations, as well as the skills of their practical application.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 2,5.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання активних методів навчання у фаховій підготовці майбутніх магістрів; інформаційного забезпечення та прийняття рішень для розвитку виробничих галузей.

Бізнес-менеджмент: ділова гра

Рік останньої атестації: 2017

Розроблено для сучасного фахівця в галузі управління з метою засвоєння принципів, методів та інструментів управління бізнес-процесами підприємства

Category: АМ

Дисципліна «Антикризове управління закладами охорони здоров'я» викладається для студентів заочної форми навчання СВО «Магістр» освітньо-професійної програми спеціальності «Менеджмент». При викладанні використовуються сучасні підходи до діагностування фінансово-економічного стану закладу охорони здоров'я; прогнозування банкрутства закладів охорони здоров'я; урахування особливостей реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління організаціями за умов кризових ситуацій; застосування сучасних методів та інструментів розв’язання організаціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем, що пов’язані з кризою; розробки антикризової програми та антикризової стратегії закладу охорони здоров'я; використання сучасних інструментів антикризового менеджменту в діяльності закладів охорони здоров`я при попередженні та/або подоланні кризових явищ.

Category: АМ

Дисципліна «Управління матеріальними ресурсами» викладається для студентів заочної форми навчання СВО «Магістр» освітньо-професійної програми спеціальності «Менеджмент». При викладанні використовуються сучасні підходи до формування інформаційного забезпечення аналізу матеріальних ресурсів підприємства, ефективності використання матеріальних ресурсів в медичних закладах, урахування впливу матеріальних ресурсів на результативні показники діяльності медичного закладу, що дозволяє: досягти економії матеріальних ресурсів, знизити абсолютну та питому вагу окремих видів ресурсів, отримати змогу при залученні одної і тої ж кількості ресурсів надавати більшу кількість послуг без додаткових витрат суспільної праці та без втрат якості, підвищувати ефективність виробництва в цілому в кожному медичному закладі.

Category: АМ

Дисципліна «Управління якістю медичних послуг» викладається для студентів заочної форми навчання СВО «Магістр» освітньо-професійної програми спеціальності «Менеджмент». При викладанні використовуються сучасні підходи розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини та розробки системи індикаторів якості медичної допомоги гармонізовані з відповідними документами ЄС, що дозволяє: досягти оптимального ступеня впорядкованості в галузі шляхом розробки і встановлення вимог, норм, правил, характеристик умов, продукції, технологій, робіт, послуг, що застосовуються в охороні здоров'я, оптимізувати процес моніторингу впровадження основних положень сучасних медико-технологічних документів.

Category: АМ

Метою курсу є вивчення сутності особливостей та змісту маркетингу медичних послуг, дослідження ринку медичних послуг та оволодіння інтрументами маркетингу медичних послуг. Формування комплексу маркетингу медичних закладів: особливості товарної, цінової, маркетингової політики, політики розподілу та просування медичних послуг.

Category: АМ

Метою дисципліни є отримання студентами можливості побачити як налагодити комунікацію і взаємодію в групі - ефективно і з максимальною вигодою, а також попрактикуватися в ході проведення групових вправ. Основними завданнями вивчення дисципліни виступають оволодіння методами аналізу командних ролей, вибір та управління факторами, що впливають на ефективність командної і групової роботи, набуття навичок управління розвитком персоналу для досягнення максимальної ефективності.

Category: АМ

Метою дисципліни є опанування студентами основ економічного аналізу, формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з ефективного управління бізнесом у сучасних умовах господарювання. Для досягнення мети поставлені такі завдання: - отримати цілісне уявлення про бізнес-менеджмент як систему управління бізнесом, його функції та структуру; - усвідомити дію законів та сучасних тенденцій у сфері управління бізнесом; - засвоїти принципи та методи формування систем менеджменту господарських організацій (підприємств) різних форм власності та організаційно-правових форм; - навчитись основам раціонального управління позитивним розвитком суб’єктів господарської діяльності України в умовах глобалізації економіки; - науково обґрунтовувати напрями підвищення ефективності операційних процесів у сфері діяльності господарських організацій (підприємств); - набути практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень з урахуванням кон’юнктури ринків, реалізації стратегій інноваційного розвитку господарських організацій (підприємств), ведення бізнесу в умовах глобалізації економіки.

Category: АМ

Раціоналізації управлінської діяльності на основі використання психологічних механізмів, закономірностей, прийомів, а також формування і розвиток особистих та ділових якостей.

Category: АМ

Дисципліна «Введення у наукову роботу» виступає теоретичною основою сукупності знань та вмінь щодо проведення наукових прикладних досліджень в сфері економіки та менеджменту підприємств

Category: АМ

Дисципліна «Особиста результативність та комунікативна ефективність» спрямована на набуття студентами знань, що забезпечують розвиток менеджерами кар’єри, визначають принципи та підходи ефективної діяльності та забезпечують ефективні вертикальні та горизонтальні комунікації в організації.

Category: АМ

Основні задачі при викладанні дисципліни є визначення організаційних та особистісних цілей, декомпозиція цілей, ціле побудова. Дисципліна передбачає викладення основ теорії та практики прийняття управлінських рішень: організаційний, економічний, математичний, психологічний та евристичний аспекти процесу прийняття управлінських рішень; цільова орієнтація управлінських рішень, зменшення невизначеності й ризику при прийнятті рішень на всіх управлінських рівнях.

Category: АМ

Основна мета вивчення цієї навчальної дисципліни - формування в студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу діяльності і набуття навичок, необхідних у практичній роботі, здійснення контролю у всіх площинах діяльності підприємства як інструменту підвищення ефективності управлінської діяльності. У процесі вивчення дисципліни студенти мають навчитися розуміти сутність економічних явищ і процесів, їхні взаємозв'язки і взаємозалежність, уміння їх деталізувати, систематизувати і моделювати, визначати вплив факторів, оцінювати досягнуті результати, виявляти резерви підвищення ефективності функціонування підприємства. Ідентифікація конфліктної ситуації, управління конфліктами.

Category: АМ

Спеціальність: 073 – «Адміністративний менеджмент».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: МВА

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: 2

Період викладання: 2 семестр

 

Викладач: к.ек.н., доц. Сидоренко С.В.

 

Одним із пріоритетів діяльності будь-якої соціально орієнтованої держави, статусу якої прагне досягти Україна, є ефективний розвиток системи охорони здоров’я, складова якого — баланс між потребами громадян в якісних та доступних медичних послугах і можливостями їх забезпечення за рахунок державного фінансування. Забезпечення ефективного використання обмежених фінансових ресурсів і одночасне поліпшення якості та доступності медичної допомоги населенню  потребують  створення  відповідних  мотивацій  в  усіх  учасників системи охорони здоров’я. Це, у свою чергу, передбачає застосування нових механізмів державного управління галуззю. За досвідом розвинених європейських країн одним з таких ключових механізмів є перехід до моделі страхової медицини.

Category: АМ