Адміністративного менеджменту та ЗЕД

Область Курси відмічена як "Адміністративного менеджменту та ЗЕД"

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Голомша Наталія Євгенівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є надання знань студентам з питань митної справи, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління в сфері зовнішньоекономічної діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: теоретичні та організаційні засади митної справи; порядок переміщення товарів через митний кордон України порядок нарахування та стягнення податкових платежів, які виникають при переміщенні товарів через митний кордон України; порядок митного оформлення товарів; відповідальність за порушення митних правил; вміти: здійснювати митне оформлення товарів; нараховувати податки та збори які виникають при переміщенні товарів через митний кордон України; обчислювати суми штрафних санкцій за порушення митних правил; вирішувати дискусійні питання щодо митного законодавства, критично його осмислювати та розробляти пропозиції щодо його удосконалення.

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автори: Файчук Олександр Михайлович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.
Аннотація: У курсі висвітлюються теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції. Розглядаються питання становлення і функціонування Європейського Союзу в умовах сталого розвитку. Детально аналізуються: інституційна структура, бюджет, спільна аграрна, регіональна та екологічна політики ЄС. Особливу увагу приділено оцінці можливостей і загроз для національної економіки України після ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент ЗЕД). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автори: Голомша Наталія Євгенівна - канд. екон. наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Метою викладання дисципліни "Міжнародні організації" є здобуття студентами знань щодо історії та конкретних умов виникнення міжнародних організацій; методів, інструментів, структури та видів їхньої діяльності; особливостей та перспектив участі України в міжнародних інститутах, а також набуття навичок практичного використання здобутих теоретичних знань.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2022

Навчальний курс "Міжнародні перевезення" передбачає опанування студентами теоретичних і договірних основ міжнародних перевезень, змісту міжнародних конвенцій та правил митного контролю, міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС. Особливу увагу звернуто на вивчення аспектів організації міжнародних перевезень різними видами транспорту, транзитних перевезень і перевезень небезпечних вантажів у міжнародному сполученні.

Категорія: Мен
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3. Кількість тижнів: 4.
Викладачі: Ковтун Олена Анатоліївна - канд. екон. наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Дергач Анна Вадимівна - канд. наук з держ. управління, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Гавриш Оксана Миколаївна - канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: ...
Категорія: Мен
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 2. Кількість тижнів: 4.
Викладач: Чорненька Людмила Миколаївна - канд. екон. наук, ст. викладач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: ...
Категорія: Мен
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 1. Кількість тижнів: 1.
Автор: Міщенко Іван Анатолійович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Категорія: Мен

Завданням дисципліни є опанування матеріалів зі створення та функціонування ефективної системи фінансово-економічної безпеки як однією із найважливіших умов забезпечення стабільного розвитку національної економічної системи, створення належних умов для ефективного функціонування суб’єктів економічних відносин на всіх рівнях та формування позитивних соціально-економічних умов для населення.

Категорія: Мен
Specialty: 073 Management. LE: Bachelor. Semester: 3. ECTS: 5.
Author: Kalivoshko Oleksii Mykolaiovych - professor of the department of administrative management and foreign economic activity.
Annotation: The Business Analysis course is aimed to develop professional practical competencies in the use of the conceptual foundations of business analysis, application of business process modelling technologies to make management decisions.
П23
Категорія: Мен

Програма курсу вивчає: базові правила ділового спілкування, вимоги до ведення ділової бесіди, різновиди візитів та їх протокол, етикетну атрибутику, організацію, проведення та поведінку на прийомах, ділових, зустрічах, основи крос-культурного менеджменту.

Категорія: Мен

Specialty: •071 Accounting and Taxation; •073 Management. Degree: Bachelor. Semester: 8. ECTS: 3.
Authors: Oleksandr M. Faichuk; Dmytro O. Kyryliuk; Olga F. Kyryliuk.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2017

The main purpose of the proposed course is to form a system of knowledge on financial and economic security of the state as a component of national security, as well as those of its functional elements that directly affect the level of development of the economic system in global transformations. Getting acquainted with the main factors and threats to the financial and economic security of the state, mastering the method of calculating security indicators in terms of its components and at the enterprise level.

Категорія: Мен
Speciality: 073 Management. ED: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 5.
Author: Mishchenko Ivan Anatoliiovych, associate professor of administrative management and foreign economic activity.
Annotation: The goal of the discipline is for students to acquire systematic knowledge of objective laws, conditions, processes and specific features of the foreign economic activity (FET) of the enterprise, as well as to acquire skills in their practical use.
П23

Категорія: Мен

The purpose of studying the discipline "International economic integration. European integration "is to provide students with modern knowledge of international integration processes and European integration, which allow to form a new model managers who will be able to make the right decisions in the context of European integration of Ukraine into the European Union. The tasks of the discipline are: to teach students to determine the economic effects of international economic integration, to familiarize them with the stages of formation and development of the European Union, to provide in-depth knowledge on the peculiarities of the implementation of the Common Agricultural Policy of the EU and to teach students to identify the threats and opportunities from the process of integration of the Ukrainian economy into the EU.

Категорія: Мен

International Economic Relations. The purpose of teaching discipline is to form a system of specialist knowledge of the future managers on the problems and prospects of the development of international economic relations for fundamental and special education and practical activity in the specialty. The result of studying the discipline is: the formation of a holistic view of the processes that characterize the international level of interaction of national economies; mastering the latest approaches to assess the evolutionary nature of the IEC system development; mastering the culture of modern economic thinking.

Категорія: Мен
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Міщенко Іван Анатолійович – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.
Анотація: The main objective of the discipline "International Organizations" is to provide students with knowledge of the history and specific conditions of the emergence of international organizations; methods, tools, structure and types of their activities; peculiarities and prospects of Ukraine's participation in international institutions, as well as to acquire skills in the practical use of the acquired theoretical knowledge.
Міжнародні організації
П23
Категорія: Мен

Specialty: 073 Management (Management). ED: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 3.
Author: Mishchenko Ivan A. - PhD, Associate Professor.
Annotation: Marketing of foreign economic activity. The thematic content of the course provides an opportunity to get systematic knowledge about understanding of the essence and types of marketing of foreign economic activity. The main purpose of the discipline is to get students knowledge of objective laws, real processes and specific features of the organization and techniques of conducting foreign economic operations, as well as the skills of their practical application.
Маркетинг в ЗЕД

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 2,5.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання активних методів навчання у фаховій підготовці майбутніх магістрів; інформаційного забезпечення та прийняття рішень для розвитку виробничих галузей.

Бізнес-менеджмент: ділова гра

Категорія: Магістри
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент, Управління закладами охорони здоров'я). ОС: Магістр. Семестр: 1, 3. ECTS: 5.
Викладач: Луцяк Віталій Васильович - професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.
Анотація: Дисципліна «Антикризове управління закладами охорони здоров'я» викладається для студентів заочної форми навчання СВО «Магістр» освітньо-професійної програми спеціальності «Менеджмент». При викладанні використовуються сучасні підходи до діагностування фінансово-економічного стану закладу охорони здоров'я; прогнозування банкрутства закладів охорони здоров'я; урахування особливостей реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління організаціями за умов кризових ситуацій; застосування сучасних методів та інструментів розв’язання організаціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем, що пов’язані з кризою; розробки антикризової програми та антикризової стратегії закладу охорони здоров'я; використання сучасних інструментів антикризового менеджменту в діяльності закладів охорони здоров`я при попередженні та/або подоланні кризових явищ.
Категорія: АМ