Виробничого та інвестиційного менеджменту

Область Курси відмічена як "Виробничого та інвестиційного менеджменту"

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Форма контролю: Іспит.
Автор: Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Головною метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навиків з методології та організації міжнародної економічної статистики. Завданнями дисципліни є вивчення: методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці; особливостей збирання статистичної інформації, її підготовки до аналізу та узагальнення результатів на основі використання статистичних баз даних міжнародних організацій та національних статистичних служб країн світу.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3. Кількість тижнів: 4.
Викладачі: Ковтун Олена Анатоліївна - канд. екон. наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Дергач Анна Вадимівна - канд. наук з держ. управління, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Гавриш Оксана Миколаївна - канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: ...
Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Шинкарук Лідія Василівна - професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Головною метою викладання дисципліни є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6. Форма контролю: Екзамен.
Автори: Шинкарук Лідія Василівна, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України; Дергач Анна Вадимівна, канд. держ. упр., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Проектний менеджмент» є здобуття відповідних теоретичних знань, ознайомлення і опанування принципів та механізмів функціонування проектного менеджменту, а також формування навичок управління проектною діяльністю, які необхідні для роботи менеджера в сучасних умовах.
Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4;

073 Менеджмент (Управління персоналом; Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕСТS: 4.
Автори: Власенко Тетяна Олексіївна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дергач Анна Вадимівна – канд. наук з держ. упр., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту.
Анотація: Курс «Самоменеджмент» передбачає оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з проблем само­ствердження, само­вдоско­на­лення та само­контролю для управління власним розвитком та розвитком співробітників, а також набуття лідерських якостей для забезпечення ефективного розвитку організації.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Орехівський Віктор Григорович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Курс присвячений дослідженню технологій соціального менеджменту в умовах ринкового середовища; досліджуються питання функціонування системи соціального менеджменту, захисту прав населення, охорони здоров'я, розвитку освіти, імпакт-управлінських рішень, соціальної відповідальності та етики бізнесу.

NN20`6lek`2zav

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Викладач: Артюх Тетяна Олександрівна - канд. екон. наук, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних і методологічних знань та практичних навичок з управління активами та портфельного інвестування, аналізу інвестиційного ринку, вибору і аналізу інвестиційних інструментів, для вирішення конкретних задач управління активами підприємств та формування й ефективного управління інвестиційним портфелем підприємств.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автори: Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Свердан Михайло Михайлович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: «Управління виробничими системами і процесами» - це засвоєння комплексу знань про виробництво та його організацію, аналіз вузьких місць у виробничих системах та розробляти пропозиції щодо їх ліквідації, планувати, проектувати, структурувати та запроваджувати орієнтовану на процес організацію праці, отримувати фактичні дані витрат часу і розраховувати час виконання замовлення, професійно тарифікувати роботи та диференціювати винагороду за роботу з урахуванням результату. Використовувати відповідний інструментарій для побудови ефективної системи оплати праці.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2021

Метою вивчення дисципліни «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» є здобуття необхідних теоретичних знань та практичних навичок із концептуальних засад управління сучасним підприємством на основі найновіших напрямів економічного розвитку підприємства, а саме впровадження системи формування інноваційно-інвестиційного менеджменту на підприємстві для досягнення його оперативних та стратегічних цілей.

Основні завдання дисципліни – оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності інвестиційної діяльності, інвестиційного ринку, ресурсів та видів інвестицій, інвестиційного ринку; оцінки реальних та фінансових інвестицій, інвестиційного портфелю та його оптимізації; опанування методології проведення оцінки ефективності інвестиційних рішень; формування практичних навичок щодо проведення аналізу ризику інвестиційних процесів та оцінювання ефективності здійснення інвестицій в інноваційні проекти.

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Викладач: Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Лідерство, управління комунікаціями та командною взаємодією: Управління командною взаємодією.
П17

Категорія: Мен
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Алексеєва Катерина Андріївна - канд. екон.наук, доцент, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Annotation: The discipline "Controlling" is a complex of disciplines that form the professional training of the future manager. The future manager must have profound theoretical knowledge and practical skills, using new concepts and management tools, which is controlling. The subject of discipline "Controlling" is in the methods and tools for the creation and use of a controlling system in the enterprise in the market conditions. The purpose of studying the discipline "Controlling" is to obtain the necessary theoretical knowledge and practical skills on the conceptual bases of management of a modern enterprise on the basis of the latest directions of information and economic development of the enterprise, namely the introduction of a system of controlling in the enterprise for achieving its operational and strategic goals.
Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 8.
Автор: Власенко Юрій Григорович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Курс розглядає технології управління персоналом в конкурентному середовищі, питання синергії персоналу та підприємств, розробки функціоналу профільних департаментів, управління сталим розвитком компаній, сучасних трендів залученості персоналу та побудови команд, соціальних взаємовідносин, дослідження ринку праці.

blank20

Категорія: Мен

This Course dedicated to methodology of calculation of major statistical indexes reflecting economic development of countries. The study framework includes three connected directions of research: scientific, practice and educational roles of international statistic organizations.

Категорія: Мен

In this course, students are provided with the necessary knowledge of the basics management and the role of the manager in effective management enterprises. In the process of learning, students master modern theory of organization management in a market economy. The purpose of conducting classes in the discipline "Introduction to specialty" is to obtain students of knowledge necessary for the performance of official duties of future specialists. The main tasks of studying the discipline " Introduction to specialty" are: - to form in students modern thinking and a set of special knowledge in the field of management in economic systems; - to form in students a clear idea of the chosen specialty; - to highlight the characteristics, main components, principles and methods of training management specialists; - to form the basis of professional management skills.

Категорія: Мен
Specialty: 073 Management. ED: Bachelor. Semester: 5-6. ECTS: 6 (total), 4 (Module 1).
Викладач: Dielini M.M. - acting head of the department of production and investment management, doctor of economic sciences, professor, Shynkaruk L.V. - professor of the department of production and investment management, doctor of economic sciences, professor, corresponding member of NAS of Ukraine.
Annotation: The educational component “Management of innovation and investment activity” belongs to the compulsory disciplines in the speciality Management. As a result of studying the educational component, applicants for higher education will master the following competencies: integral: the ability to solve complex specialized problems and practical problems characterized by complex and uncertain conditions in the field of innovation and investment management or in the learning process, which involves the use of theories and methods of social and behavioral sciences.
Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4. ЄКТС: 6.
Викладач: Орехівський Віктор Григорович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Курс охоплює дослідження сучасного інструментарію менеджменту для управління підприємствами. Розглядаються основні функції менеджменту у поєднанні з принципами управління в конкурентному та динамічному середовищі. Курс побудований на основі літературних джерел провідних навчальних закладів США. Розроблений для англомовних груп та іноземних студентів.
НП20
Категорія: Мен
Specialty: 073 Management (Management). Academic Degree: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 5.
Author: Alekseieva Kateryna A. - Associate Professor of the Production and Investment Management Department.
Annotation: The main goal of providing the discipline is the formation of students' competence in basic principles, main categories, modern concepts, theoretical provisions and practical methods of managing the main activities of enterprises and the ability to develop an operational strategy, create and use branch operational subsystems as a basis for ensuring the achievement of the organization's mission.
Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Орехівський Віктор Григорович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Курс для вивчення технологій і методів самоменеджменту в ринковому сереровищі та розвитку ділової кар'єри. Досліджуються питання самоорганізації та контролю, управління часом, мотивації, етики, лідерства, соціально-психологічної адаптації та ін., з кінцевою метою підвищення конкурентності персоналу на ринку праці або організації власного бізнесу.

NN20`5tem`1zav


Категорія: Мен

Курс має на меті допомогти студентам сформувати систему знань з управління стартапами на всіх стадіях їх розвитку – від зародження інноваційної бізнес-ідеї ідеї до створення та масштабування успішного бізнесу. Узагальнено найефективніші практики успішних інноваційних підприємців, представлено сучасні теоретичні засади стартап-менеджменту, висвітлено світовий та вітчизняний досвід розвитку стартапів. Набуті знання дозволять студентам сформувати навички інноваційного мислення, компетенції, потрібні для роботи в інноваційних підприємницьких структурах, зокрема у вже створених стартапах, або засновувати власні проєкти.

Категорія: Магістри
Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Ралко Олександра Сергіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою дисципліни є отримання студентами можливості побачити як налагодити комунікацію і взаємодію в групі - ефективно і з максимальною вигодою, а також попрактикуватися в ході проведення групових вправ. Основними завданнями вивчення дисципліни виступають оволодіння методами аналізу командних ролей, вибір та управління факторами, що впливають на ефективність командної і групової роботи, набуття навичок управління розвитком персоналу для досягнення максимальної ефективності.
Категорія: АМ