Ентомології,інтегрованого захисту

Область Курси відмічена як "Ентомології,інтегрованого захисту"

Спеціальність: 201 Агрономія. 

ОС: Бакалавр. 

Дисципліна: Сільськогосподарська ентомологія.  

ECTS: 4.

Автор: Пасічник Лариса Петрівна

Анотація: приведено теоретичний курс та практичні заняття дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія». Стисло описано історію розвитку сільськогосподарської ентомології, дано характеристику методів управління агроценозами на сучасному етапі. Висвітлено систематичне положення, морфологічні ознаки, біологію та шкідливість окремих видів комах, поширених у межах України, а також заходи захисту від комплексу шкідників з урахуванням економічних порогів шкідливості.


Категорія: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. 

ОС: Бакалавр. Дисципліна: Ентомологія.  ECTS: 3,5.

Автор: Пасічник Лариса Петрівна

Анотація: приведено теоретичний курс та практичні заняття дисципліни "Ентомологія". Стисло описано функціонування біоценозу плодового саду, дано характеристику методів управління агроценозами на сучасному етапі. Висвітлено систематичне положення, морфологічні ознаки, біологію та шкідливість окремих видів комах, поширених у межах України, а також заходи захисту від комплексу шкідників з урахуванням економічних порогів шкідливості.


Категорія: СВ

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Кава Людмила Павлівна - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист та карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Стефановська Тетяна Робертівна, канд. біол. наук, доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
Анотація: Теорія та практичне впровадження біологічного захист посівів і плодово-ягідних насаджень у виробничих умовах різних форм господарювання з урахуванням видового складу шкідливої та корисної фауни, агро кліматичних умов та фіто санітарної ситуації.

П20

Категорія: ЗКР
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 8.
Автор: Статкевич Ольга Ігорівна - асистент кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Метою освоєння дисципліни є формування комплексу знань та навичок у галузі загальної ентомології, а саме, уявлень про таксономічну різноманітність комах, морфології, анатомії, фізіології та екології комах закономірностях їх поширення та ролі у природних та антропогенних екосистемах. При цьому, сформувати у майбутніх фахівців цілісне уявлення про взаємозв’язок комах з навколишнім середовищем. Комплексна дисципліна викладається на кафедрі ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин. 

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Бабич Олександр Анатолійович - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
Автор: Мороз Микола Сергійович - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення головних шкідливих організмів їстівних грибів. Втрат врожаю, яких завдають шкідники в Україні і за кордоном, головні причини, що їх обумовлюють, економічне значення захисту їстівних грибів від пошкоджень.

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОC: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Бабич Олександр Анатолійович - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин - Модуль 1. Кліщі; Бабич Олександр Анатолійович - доцент кафедри ентомології ім. проф. Дядечка - Модуль 2. Нематоди; Бондарева Леся Михайлівна.
Анотація: У модулі "Кліщі" розглядається біологія, екологія, систематика та шкідливість кліщів сільськогосподарськтих культур. Викладені методи діагностики кліщів, їх природні вороги. Висвітлено сучасні  методи контролю чисельності шкідливих видів клішів.
У модулі "Нематоди" розглядається біологія, екологія, систематика та шкідливість фітопаразитичних нематод. Викладені методи діагностування нематод, виділення їх з рослинних тканин та грунту. Висвітлено сучасні  методи контролю чисельності фітопаразитичних нематод.

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.
Автори: Доля Микола Миколайович - професор кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин; Чернега Тетяна Олександрівна - доцент кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Вивчення дисципліни «Контроль бур’янів» передбачає формування у майбутніх фахівців системи знань і умінь із біологічних особливостей бур’янів, закономірностей утворення бур’янового компонента агрофітоценозів, взаємовпливів між культурними рослинами і бур’янами та складання системи контролю забур’яненості полів, інтегрованої в сучасні технології вирощування культурних рослин. заходів.
Категорія: ЗКР
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Доля Микола Миколайович - професор кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: У даному курсі розглядаються: 1) історичні етапи і сучасні методи вивчення співтовариств і біоценозів комах, 2) форми міжвидових взаємостосунків комах, 3) типи структурно-функціональної організації біоценозів, а також роль абіотичних і біотичних факторів (умов і ресурсів) середовища у формуванні видового складу, просторово-часової, видової, трофічної і інформаційної структур біоценозу, 4) сучасна концепція екологічної ніші, 5) застосування концепції еконіши в біогеографії і біоценології для пояснення закономірностей формування співтовариств, а також механізмів мікроеволюційних змін, 6) методи управління чисельністю комах-фітофагів.
Категорія: ЗКР
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ESTS: 4.
Автор: Сикало Оксана Олексіївна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: В аграрному виробництві, торгівлі, транспортуванні та зберіганні продукції рослинного походження постійно виникають питання щодо її безперешкодного переміщення через державний кордон України. Розповсюдження шкідливих організмів у різних географічних регіонах земної кулі зумовлене кліматичними та антропічними факторами. Саме фітосанітарний контроль на державному кордоні та всередині країни спрямований на охорону території країни від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, збудників хвороб рослин і насіння бур’янів, що можуть завдавати значних збитків народному господарству України. Сучасні знання з фітосанітарного законодавства, порядку та методів проведення фітосанітарної експертизи, біології карантинних та інших шкідливих організмів, відсутніх на території країни.
Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2020

Cпеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7.  ЄКТС: 4.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин.

Анотація: Освоєння даної дисципліни дозволить студентам здобути теоретичні знання із морфології, біології й екології гризунів — шкідників сільськогосподарських культур, зерна та продуктів при зберіганні, а також навчитися самостійно впроваджувати заходи захисту від гризунів в умовах конкретного господарства з урахуванням місцевих умов.

Доступ: Закритий.

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ECTS: 6.
Автор: Лікар Ярослав Олексійович - завідувач кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення морфології, біології й екології головних шкідників польових культур і багаторічних насаджень, втрат врожаю, економічне значення захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Вивчається регулювання чисельності шкідливих організмів з допомогою різних способів і методів, використовуючи пороги шкідливості та рівні ефективності ентомофагів.

Категорія: ЗКР
Хімічний захист (фітофармакологія) з основами агротоксикології.
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Бондарева Леся Михайлівна - доцент кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Дисципліна передбачає формування теоретичних знань і практичних навичок і умінь по використанню хімічних засобів захисту рослин в захисті рослин, а також формування загальнокультурних і професійних компетенцій, необхідних випускникові.
Доступ: Закритий.
Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: БакалаврСеместр: 5-6ECTS: 8.
Автор: Кава Людмила Павлівна - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
 Annotation: General Entomology is the study of insects, their external and internal biulding. After this course student will be able to explain the importance of insects and to use standart keys to idetifying insects to family and subfamily.

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (ЗАХИСТ РОСЛИН ).
ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор:   Горган Михайло Дмитрович - доцент кафедри  ентомології ім. проф. М.П. Дядечка .
Анотація. Висвітлені сучасні методи планування експерименту, спостережень та обліків, а також закладки і проведення досліду та особливості статистичної обробки одержаних результатів досліджень

Категорія: ЗР
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Доля Микола Миколайович - професор кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Логістика і комунікації у захисті рослин дає уявлення про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними зв'язками; галузь бізнесу або функція в корпорації, функцією якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу.
Категорія: ЗР
Спеціальність: 202 Захисті карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Доля Микола Миколайович - професор кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Зміст дисциплін «Патологія шкідливих організмів» передбачає вивчення, оцінку, значення збудників захворювань комах, кліщів, молюсків, гризунів розгляд патогенезу, розкриття умов і закономірностей розвитку хвороб, що впливають на їх розвиток та розмноження.
Категорія: ЗР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин: Фітосанітарний моніторинг та прогноз). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Мороз Микола Сергійович - доцент кафедри ентомології.
Викладач: Стефановська Тетяна Робертівна - доцент кафедри ентомології.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні основи по створенню та управлінню культурами комах на протязі вибору вихідного матеріалу та введення його в штучні умови розведення до створення вихідної популяції.

Категорія: ЗР
Рік останньої атестації: 2019