Земельного кадастру

Область Курси відмічена як "Земельного кадастру"

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-7). ECTS: 4 (13).
Автори: Тихенко Ольга Володимирівна - доцент кафедри земельного кадастру; Бавровська Наталія Михайлівна - доцент кафедри земельного кадастру.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи земельного кадастру, склад та зміст його складових частин, процедура отримання необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, розподіл їх за категоріями та серед власників землі та землекористувачів, організація обліку кількості і якості земель.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-7). ECTS: 6 (13).
Автор: Тихенко Ольга Володимирівна - доцент кафедри земельного кадастру.
Анотація: У курсі розглядаються питання ведення державного земельного кадастру; кадастрової оцінки земель; сучасні методики оцінки земель; сфери застосування показників оцінки земель. В результаті вивчення даного курсу студенти набувають знань щодо виконання комплексу земельно-оціночних робіт, включаючи роботи з бонітування грунтів, розрахунку грошової оцінки земельних ділянок.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (5-7). ECTS: 3 (13).
Автор: Тихенко Ольга Володимирівна - доцент кафедри земельного кадастру.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації ведення державного земельного кадастру; аналіз багатоцільового кадастру; характеристика Національної кадастрової системи; типи кадастрово-реєстраційних систем.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр (спеціалізація 1). Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Новаковська Ірина Олексіївна - професор кафедри земельного кадастру.
Анотація: Метою викладання дисципліни "Інвестиційний аналіз у девелопменті нерухомості"

формування здобувачами  вищої освіти теоретичних знань щодо основних  принципів та методів інвестиційного аналізу, набуття практичних навичок щодо методики  оцінювання інвестиційної привабливості нерухомості, а також здійснення раціонального  вибору  інвестиційних проектів у сфері нерухомості.
Доступ: Закритий.

Категорія: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTS: 3.
Автори: Паламарчук Лариса Василівна - доцент кафедри земельного кадастру; Бавровська Наталія Михайлівна - доцент кафедри земельного кадастру.
Анотація: В процесі вивчення дисципліни студенти отримають знання які дозволять їм приймати кваліфіковану участь в картографо-геодезичному забезпеченню та веденні кадастру в населених пунктах. Оволодіють методологією і методикою оцінки населених пунктів для використання їх при плануванні та для управління територіями, створенні автоматизованих кадастрових інформаційних систем для управління міським господарством, аналізу існуючого середовища населеного пункту для прийняття рішень для забудови і освоєння територій, забезпечення функціонування і дієздатності інформаційної системи містобудівного кадастру в системі міського господарства.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Мединська Наталія Василівна - доцент кафедри земельного кадастру.

Категорія: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бавровська Наталія Михайлівна - доцент кафедри земельного кадастру.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Оцінка землі та нерухомого майна). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є опанування майбутніми фахівцями землевпорядниками сутності інформаційних аспектів оцінки земель та застосування інформаційних технологій при здійсненні оцінки.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020
Автори курсу: Бавровська Н.М.
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Новаковська Ірина Олексіївна, д-р екон. наук, професор кафедри земельного кадастру.
Анотація: Мета вивчення навчальної дисципліни «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості» – розробка цілісної системи кадастру нерухомості яка сприятиме більш ефективному управлінню об’єктами нерухомості, підвищить захист прав власності, розкриє ширші можливості використання цих прав, дасть змогу здійснення моніторингу якості об’єктів кадастру та навколишнього середовища, дозволить створити об'єктивну систему оподаткування нерухомості.
Розвиток кадастрів нерухомості
Категорія: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Оцінка землі та нерухомого майна). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Новаковська Ірина Олексіївна,
професор кафедри земельного кадастру.
Анотація: Дисципліна забезпечує володіння знаннями стосовно формування та функціонування кадастрів, об’єкти яких репрезентують ресурси природного походження.
Доступ: Закритий.
Інституційне забезпечення кадастрів.


Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори: Дорош Й.М. - професор, доктор економічних наук, лектор; Мединська Н.В. - доцент, кандидат економічних наук, веде практичні заняття; Бутенко Є.В. - доцент, кандидат економічних наук; Колісник Г.М. - доцент, кандидат економічних наук.
Анотація: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і має своєю метою сформувати у студентів теоретико-методологічні та прикладні знання щодо мети і завдання землеустрою, об’єктів, предметів, методологію і методику наукових досліджень сфери земельних відносин відповідно до основ землевпорядної діяльності.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Оцінка землі та нерухомого майна). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Новаковська Ірина Олексіївна, професор кафедри земельного кадастру.
Анотація: Дисципліна забезпечує володіння знаннями стосовно системи збору, збереження та оприлюднення набору даних та показників щодо стану земельних відносин в Україні.
Доступ: Закритий.
Категорія: ГіЗ
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землeустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Бавровська Наталія Михайлівна - доцент кафедри земельного кадастру.

Анотація: В процесі вивчення дисципліни студенти отримають знання, які дозволять знаходити оптимальні варіанти вирішення завдань, пов'язаних з забезпеченням раціонального використання земельних ресурсів, охорону земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів за умов запровадження наукової організації праці при веденні землевпорядного процесу, підвищення якості практичних рішень та проектної документації в цілому.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2024

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Оцінка землі та нерухомого майна). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бавровська Наталія Михайлівна - доцент кафедри земельного кадастру.
Анотація: Курс є заключним етапом для магістрів, які навчаються за спеціалізацією «Оцінка землі та нерухомого майна». Метою вивчення дисципліни є оволодіння теорією та методологією експертної оцінки майна, а також набуття практичних навичок щодо проведення експертної оцінки земельних ділянок та оцінки майна.
Доступ: Закритий.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2024
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Новаковська Ірина Олексіївна - професор кафедри земельного кадастру.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації та функціонування ринку землі та нерухомості, механізми іпотечного кредитування, сутність орендних відносин, формування земельних торгів.
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Тихенко Ольга Володимирівна - доцент кафедри земельного кадастру.
Анотація: У курсі розглядаються питання базових положень реєстрації прав власності на землю. У зв’язку з цим курс висвітлює необхідні нормативно-правові та методологічні аспекти реєстрації земель, необхідну інформаційну базу реєстрації прав.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2021
Вибіркова дисципліна. Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр; Магістр. Семестр: 7; 2. ECTS: 4.
Викладач: Новаковська Ірина Олексіївна - д-р екон. наук, професор кафедри земельного кадастру.
Анотація: Метою курсу «Основи економіки землекористування» є вивчення основ економіки землекористування, теорії і практики функціонування землекористування як важливої складової сфери підприємницької діяльності, матеріальної і фінансової основи територіальних громад та держави.
П23
Категорія: Бакалаври