Комп’ютерних систем і мереж

Courses tagged with "Комп’ютерних систем і мереж"

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Місюра Максим Дмитрович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

Blank20

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4.
Автор: Коваленко Олексій Єпифанович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

np19

Category: КІ

Спеціальність: 123 - комп'ютерна інженерія. Освітній рівень - бакалавр.

Автор: к.т.н., доц., доц. каф. КСіМ Шкарупило Вадим Вікторович

Метою викладання навчальної дисципліни “Системне програмування” є забезпечення студента уміннями володіти мовою Асемблера, створювати багатомодульні програми, використовувати та створювати статичні та динамічно приєднувані бібліотеки DLL, організовувати міжмодульні взаємодії та взаємодії з бібліотеками середовища програмування, обробляти переривання, перехоплювати та обробляти виключні ситуації, програмувати взаємодію з апаратурою, організовувати низькорівневе та високорівневе введення/виведення, обробляти динамічні структури даних, використовувати API операційної системи.

Category: КІ

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладачі: Лахно Валерій Анатолійович - завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж, професор; Малюков Володимир Павлович - професор кафедри комп’ютерних систем і мереж; Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Поняття штучного інтелекту. Поняття інтелектуальної системи ІС та інтелектуальної задачі ІЗ. Способи подання інтелектуальної задачі та методи пошуку рішень. Знання та моделі представлення знань у СШІ. Семантичні сітки СС : основні поняття, типи, способи опису та логічне виведення на СС. Фрейми: основні поняття, структура фрейма. Фреймові системи. Експертні системи EC: призначення та принципи побудови; узагальнена архітектура; класи задач, які вирішуються за допомогою EC. Сучасні програмні та інструментальні засоби створення СШІ: Visual Prolog. Allegro CLOS, CLIPS, JESS. Мови функціонального та логічного програмування.
Методи та системи штучного інтелекту.
NN17`1lek`5zav

Category: КН

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки; 121 Інженерія програмного забезпечення; 123 Комп’ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2,5 (5).
Автори: Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: У курсі розглядаються питання основ побудови найпростіших елементів обчислювальних машин, їх принцип роботи та еволюцію архітектур мікропроцесорних систем; принципи роботи сучасних архітектур мікропроцесорних систем і приладів.

Category: КН
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 2,5 (5).
Автори: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж; Самощенко Олександр Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс призначений для забезпечення базової підготовки студентів в галузі цифрової схемотехніки і архітектури сучасних комп’ютерних систем, процесорів та функціональної організації і взаємодії апаратного і програмного забезпечення комп’ютерів; розуміння основних тенденцій розвитку та фундаментальні принципи функціонування комп’ютерних систем, ознайомлення студентів з логічними і арифметичними основами побудови сучасних комп’ютерів, з схемотехнікою комбінаційних елементів і вузлів аналогових і обслуговуючих елементів, в тому числі з використанням типових схем цифрової техніки.

Category: КН

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки; 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (Ск); 8. ECTS: 4.
Автор: Шкарупило Вадим Вікторович - канд. техн. наук, доцен, доцент каф. КСіМ; Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри КСіМ.
Анотація: Спеціалізовані структури мікропроцесорних обчислювачів з функціями керування. Моніторинг особливостей інформаційних потоків у складі мікропроцесорних систем керування в реальному часі. Структури середовищ мікропроцесорних систем керування у взаємодії з особливостями інформаційних потоків. Схемотехніка та розрахунки параметрів засобів інформаційної взаємодії обчислювачів з об’єктом керування. Особливості розробки окремих структурних складових інформаційних каналів у складі мікропроцесорних систем керування.
2018:Мікропроцесорні системи управління.

nn18`mod1

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 8.
Автор: Лахно Валерій Анатолійович - професор кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація:
Основи захисту інформації. Завдання захисту інформації. Порядок проведення робіт з захисту інформації. Класифікація методів і засобів захисту інформації. Канали несанкціонованого одержання інформації. Поняття каналу несанкціонованого одержання інформації. Методи виділення інформації. Перехоплення інформації в лініях зв'язку. Методи руйнування інформації. Програмні методи руйнування інформації. Технічні методи і засоби захисту інформації. Криптографічний захист інформації. Програмні методи захисту інформації.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія (Комп'ютерні системи і мережі). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Лахно Валерій Анатолійович - д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни"Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" передбачається засвоєння студентами понять про науку, відомостей про стан сучасної науки, розуміння процесу наукової діяльності, оволодіння методологічними та методичними основами наукового дослідження, зокрема, в агропромисловому секторі. Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню студентами завдань з інших дисциплін, які передбачають наукові дослідження, узагальнення теоретичного матеріалу і розробку практичних рекомендацій щодо застосування результатів наукового дослідження. Матеріал курсу допоможе при аналізі інформаційних джерел, підготовці курсових і дипломних робіт, статей, доповідей на науково-практичних конференціях.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Лахно Валерій Анатолійович - професор кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Метою викладання курсу є теоретична та практична підготовка студентів до вивчення систем обробки даних та принципів інтелектуального аналізу даних на основі методів та алгоритмів Data Mining.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Автори: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж; Савицька Яна Артурівна - асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

NN16 - лаб.

Category: КІ

Анотація: Організаційна структура наукового колективу. Планування науково-дослідної роботи. Проведення дослідження та планування експерименту в науково-дослідній роботі. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Об’єкти інтелектуальної власності. Державна система інтелектуальної власності. Міжнародні системи інтелектуальної власності. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. Право на об’єкти інтелектуальної власності як інвестиція і товар. Оцінювання вартості інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Концептуальна модель систем візуалізації (СВ). Загальні принципи синтезу зображень у комп'ютерних системах, апаратні та програмні засоби систем візуалізації. Інструментальні засоби мов високого рівня з виводу зображень та базові класи графічних об'єктів. Системи класифікації та особливості засобів введення та візуалізації зображень. Стандарти опису графічних даних. Конвеєр систем координат СВ. Геометричні моделі та перетворення, алгоритмічні та інструментальні засоби 3-Д графіки. Принципи роботи з кольоровими зображеннями. Основні поняття теорії розпізнавання образів. Конвеєр систем розпізнавання образів. Задачі покращення зображень та їх особливості, фільтрація зображень. Задачі бінарізації та препарації зображень. Методи розпізнавання образів.

Category: КІ

Анотація: Системне та функціональне проектування комп’ютерних систем (КС). Технічне проектування КС. Методи та алгоритми маршрутизації в КС. Проектування апаратного забезпечення, аналіз, обґрунтування і вибір основних складових компонент КС. Проектування підсистем вводу-виводу. Перетворювачі інформації у складі комп’ютерних систем. Проектування програмного забезпечення КС реального часу. Методи структурного аналізу і синтезу комп’ютерних мереж (КМ) в СРЧ. Методика проектування КМ. Організація інформаційного обміну в КС. Планування процесів. Моделювання інформаційних комп’ютерних систем реального часу. Оптимізація інформаційних потоків в КМ.

Category: КІ