Соціальної роботи та реабілітації

Область Курси відмічена як "Соціальної роботи та реабілітації"

Спеціальність 231 Соціальна робота. ОС бакалавр. Семестр 7-8. ЕКТС 

Викладач: Пєша Ірина Василівна, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 9.
Розробник: Ржевський Геннадій Миколайович, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Викладачі: Фоменко Антон Валерійович, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації; Федченко Каріна Олегівна, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Категорія: СР
Послуга анонімного психологічного консультування за допомогою методів  символдрама (катативно-імагінативна психотерапія) та позитивна психотерапія  Н.Пезешкіана - ITMED Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація; Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Демченко Ірина Іванівна – професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Мета курсу полягає у оволодінні здобувачами базовими навичками соціально-психологічного консультування. Основними завданнями курсу є: засвоєння техніки консультування; розвиток навичок консультування окремих категорій отримувачів соціальних послуг.
Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Демченко Ірина Іванівна - д-р пед. наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
2023: Основи соціальної інклюзії та безбар'єрності.
Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Мета курсу – сформувати у здобувачів освіти навички оволодіння методами і засобами створення сценаріїв масових заходів, арт-техніками для психологічного супроводу соціальної взаємодії. Застосування отриманих теоретичних знань на практиці забезпечать майбутнім соціальним працівникам здатність виконувати професійну діяльність в умовах жорсткої конкуренції та відповідати вимогам і потребами роботодавців.
Категорія: СР

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

ОС: бакалавр Семестр: п’ятий  ЄКТС: 4

Викладач: Варава Олена Борисівна, к. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: Мета курсу: сприяти оволодінню студентами основними знаннями та вміннями, необхідними для організації волонтерських груп за умов майбутньої професійної діяльності, а також розвитку в студентської молоді соціальної активності, навичок усвідомленого та активного вибудовування власного життя. 

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (ДФН); 6 (ЗФН). ЄКТС: 4.
Автор: Міхеєва Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Ознайомити студентів з основами практики соціальної роботи та обґрунтувати зміст провідних напрямів професійної соціальної діяльності з представниками різних соціальних груп.

NP20`14lek

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3487

Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Викладач: Картушинська Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: В останні десятиріччя в багатьох країнах світу надзвичайно зріс інтерес до вельми важливої і актуальної проблеми реабілітації інвалідів. Причина цього — велике практичне значення реабілітації: зменшення завдяки застосованим реабілітаційним заходам кількості інвалідів і великий відсоток людей, які після перенесених тих або інших захворювань і травм повернулися до своєї професійної діяльності звичного ритму життя. В результаті суспільство отримує значний соціально-економічний ефект. Патологічні процеси, що розвиваються в результаті хвороби, з одного боку, порушують цілісність і природність функціонування організму, а з іншого — викликають у інваліда комплекс психологічної неповноцінності, що характеризується тривогою, втратою впевненості в собі, пасивністю, ізольованістю або, навпаки, егоцентризмом, агресивністю, а часом антисоціальними установками. Створення оптимальних умов для життєдіяльності, відновлення втраченого контакту з навколишнім світом, успішного лікування і подальшої корекції, психолого-педагогічної реабілітації, соціально-трудової адаптації і інтеграції цих людей в суспільство – першорядна державна задача.
Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Чекаль Людмила Анатоліївна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Процес соціалізації. Стадії соціалізації. Витоки сучасної концепції соціалізації. Органи соціалізації. Механізми включення індивіда в суспільні процеси.

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.

Автор: Демченко Ірина Іванівна – професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Мета курсу полягає в оволодінні студентами теоретичними знаннями про особливості анатомо-фізіологічного, психічного, соціального, особистісного розвитку людей похилого віку та практичними  навичками надання послуг соціально-психологічної допомоги, супроводу, консультування та реабілітації людей похилого віку.

Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Бондаренко Наталія Олександрівна, канд. педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна діагностика» є формування у студентів комплексу знань, пов’язаних з науковим розумінням специфіки соціальної діагностики та реабілітації для різних груп населення з урахуванням впливу всіх можливих соціальних умов; формування системи знань учнів про властивості структури та використання соціально-педагогічних методів і технологій; вивчення вимог Держстандарту щодо створення та рівня підготовки фахівців у сфері соціально-педагогічної діяльності; формування професійної позиції майбутніх спеціалістів шляхом інтеграції теоретичних, практичних та технологічних знань; виявлення особливостей та специфіки використання різних соціально-педагогічних технологій залежно від соціальних, гендерних, релігійних та інших відмінностей між групами людей та індивідами, які потребують соціальної допомоги та захисту.
Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович - доцент кафедри управління та освітніх технологій; Білик Руслана Миколаївна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Метою розробки дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичними засадами соціально-комунікаційних технологій в соціальній роботі та формування практичних вмінь організації ефективної комунікації з різними соціальними групами.

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1,2. ЄКТС: 4.
Автор: Чекаль Людмила Анатоліївна, канд. філософських наук, доцент, кафедра соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна політика» є ознайомити студентiв з історичними детермінантами та концептуальними засадами соцiальної політики та сформувати в них розуміння й готовність сприяти оптимальній реалізації прогресивної соціальної політики в сучасних українських реаліях.

ЧН20

Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Картушинська Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Дисципліна передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок соціальної роботи, вміння проводити соціальну роботу серед людей, що опинилися сам на сам зі страшним діагнозом та потребують захисту й підтримки; основні принципи роботи з пацієнтом на термінальній стадії.
Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладачі: Міхеєва Оксана Юріївна - канд. педаг. наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації; Бондаренко Наталія Олександрівна - канд. педаг. наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації; Федченко Каріна Олегівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Ознайомити студентів з основами соціальної роботи з різними групами клієнтів та підготовка студентів до свідомого, активного та вмілого використання принципів та критеріїв вибору змісту, форм та методів соціальної роботи з різними групами клієнтів.
Соціально-психологічне консультування різних груп клієнтів отримувачів соціальних послуг.

НН20

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Сопівник Ірина Віталіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор.

NP20`15prez

Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Бондаренко Наталія Олександрівна - канд. педаг. наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Категорія: СР