Соціальної роботи та реабілітації

Область Курси відмічена як "Соціальної роботи та реабілітації"

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота, Соціально-психологічна реабілітація). ОС:  Магістр; 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр.
Державна атестація включає два відкритих питання типу есе та 10 тестових завдань.
Максимальна оцінка - 100 балів

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2.
Автор: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Категорія: МВ

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Витриховська Оксана Петрівна, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

П20`1lek

Категорія: ПО

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Основною метою курсу є опанування студентами знаннями, що стосуються суті поняття документ та його функцій, класифікації документів; специфіку ведення професійної документації працівника соціальної установи.

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладач: Білик Руслана Миколаївна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Категорія: СР

Освітній компонент «Дослідницький практикум» є нормативним (цикл загальної підготовки), має за мету розширити знання здобувачів вищої освіти щодо дослідництва, а також сформувати здатність здійснювати науково-дослідну діяльність у галузі соціальної роботи. Основними завданнями курсу є: оволодіння здобувачами системою знань про сутність дослідної роботи та особловостями організації науково-дослдіної роботи; розвиток навичок дослідної роботи; формування здатності здійснювати науковий пошук та розв’язувати практичні задачі у соціальній роботі на наукових засадах.

blank20

Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 9.
Викладач: Чекаль Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Тверезовська Ніна Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Етика та міжнародні стандарти соціальної роботи» є формування в студентів знань, умінь та навичок етичної поведінки у різних професійних ситуаціях.
Категорія: СР

Спеціальність: 053 Психологія; 231 Соціальна робота (Соціальна робота; Соціально-психологічна реабілітація); 035 Філологія. ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ECTS: 4.

Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 4.
Автор: Бондаренко Наталія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Курс "Інноваційні моделі надання соц.послуг" полягає в ознайомленні студентів з основними поняттями та правовими ознаками соціальних послуг; з видами соціальних послуг та формами їх надання; з інноваційними проектами соціальних послуг для вразливих груп населення, які були розділені та впровадженні в різних соціальних агенціях.
Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Викладач: Тарасенко Ростислав Олександрович - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: В курсі розглядаються питання щодо використання технічних і програмних засобів для забезпечення основних видів діяльності з інформацією, пов’язаної із соціальною сферою: пошук, обробка, перетворення, збереження, передача, а також інформаційного забезпечення процесів соціальної сфери з використанням інформаційно-аналітичних систем управління соціальною підтримкою населення.
Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Основною метою курсу є опанування студентами системою знань про особливості, форми та технології соціальної роботи та соціального виховання від найдавніших часів до сьогодення.

Історія соціальної роботи
Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 6. ЄКТС: 4.
Розробник: Сопівник Ірина Віталіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор.
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Основною метою курсу є опанування студентами системою знань про особливості, форми та технології соціальної роботи від найдавніших часів до сьогодення.
Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Картушинська Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Дисципліна «Медична експертиза» є нормативною, має за мету сформувати у студентів цілісне бачення соціальної роботи. Це спеціальна медична наука, яка вивчає і розробляє певні питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного спрямування для запитів правової практики, правосуддя та охорони здоров’я. Головна увага на заняттях приділяється оволодінню уміннями планувати, організовувати та здійснювати експертну роботу.
2023: 2023: Медико-етичні аспекти соціальної роботи
Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Картушинська Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Дисципліна «Медична психологія» забезпечує високий рівень знань основ психології, як фундаменту для подальшого вивчення профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін медичної психології.
2023: Основи медичної психології.
Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Розробник: Тверезовська Ніна Трохимівна, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Категорія: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОC: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 8.
Викладач: Федченко Каріна Олегівна - ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Навчальний курс спрямований на оволодіння студентами знаннями, що дозволяють вивчити особливості відхильної поведінки дітей та молоді, ознайомити з сучасними інноваційними технологіями профілактики та корекції поведінкових відхилень в системі соціальної роботи.
П23
Категорія: СР