Соціальної роботи та реабілітації

Courses tagged with "Соціальної роботи та реабілітації"

Державна атестація спеціальності "Соціальна педагогіка"

ОС: Магістр

Спеціалізація: Соціальна робота, Соціально-психологічна реабілітація.

Державна атестація включає два відкритих питання типу есе та 10 тестових завдань.

Максимальна оцінка - 100 балів

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2.
Автор: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Blank20

Category: МВ

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Blank20

Category: ПО

Спеціальнсть: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр (СТН). Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Витриховська Оксана Петрівна, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Сучасні інформаційні системи

Blank20

Category: ПО

Спеціальність: 231 Соціальна робота. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС

Автор: Бондаренко Наталія Олександрівна, канд. педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна діагностика» є формування у студентів комплексу знань, пов’язаних з науковим розумінням специфіки соціальної діагностики та реабілітації для різних груп населення з урахуванням впливу всіх можливих соціальних умов; формування системи знань учнів про властивості структури та використання соціально-педагогічних методів і технологій; вивчення вимог Держстандарту щодо створення та рівня підготовки фахівців у сфері соціально-педагогічної діяльності; формування професійної позиції майбутніх спеціалістів шляхом інтеграції теоретичних, практичних та технологічних знань; виявлення особливостей та специфіки використання різних соціально-педагогічних технологій залежно від соціальних, гендерних, релігійних та інших відмінностей між групами людей та індивідами, які потребують соціальної допомоги та захисту


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

 ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 4.
Викладач:   Наконечна Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Анотація. Дисципліна пеоедбачає наюуття теоретичних знань та практичних навичок соціальної роботи, вмінняп роводити соціальну роботу серед людей, що опинилися сам на сам зі страшним діагнозом та потребують захисту й підтримки; основні принципи роботи з пацієнтом на термінальній стадії.Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота

ОС: Бакалавр. Семестр 8. ЕКТС 4

Викладач:: Наконечна Антоніна Володимирівна,старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація. Медична експертиза - це дослідження психічних явищ і процесів на основі спеціальних знань у галузі психології з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Об’єктом медичної  експертизи є психічно здорові особи (підозрювані, обвинувачені, свідки, потерпілі, позивачі, відповідачі: малолітні, неповнолітні, дорослого та похилого віку).
Category: СР

Спеціальність:231 Соціальна робота  

ОС: Бакалавр Семестр:  8. ЕКТС 3

Викладач: Наконечна Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Анотація. Етика і психологія сімейного життя - це професійна підготовка майбутніх педагогів до роботи з сім’єю, формування особистісної готовності студентів до шлюбу та сімейного життя.  Category: СР

Спеціальність 231 Соціальна робота. ОС бакалавр. Семестр 7-8. ЕКТС 

Викладач: Пєша Ірина Василівна, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота

ОС: Бакалавр. Семестр 8. ЕСТС: 5

Викладач: Демченко Ірина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації

Category: СР

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

ОС: бакалавр Семестр: п’ятий  ЄКТС: 4

Викладач: Варава Олена Борисівна, к. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: Мета курсу: сприяти оволодінню студентами основними знаннями та вміннями, необхідними для організації волонтерських груп за умов майбутньої професійної діяльності, а також розвитку в студентської молоді соціальної активності, навичок усвідомленого та активного вибудовування власного життя. 

Category: СР

Викладач - Демченко Ірина Іванівна

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЕКТС: 4

Викладач: Білик Руслана Миколаївна, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ЄКТС: 4.
Розробник: Тверезовська Ніна Трохимівна, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Основною метою курсу є опанування студентами знаннями, що стосуються суті поняття документ та його функцій, класифікації документів; специфіку ведення професійної документації працівника соціальної установи.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 6.
Викладач: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Вступ до соціальної роботи

Category: СР

Освітній компонент «Дослідницький практикум» є нормативним (цикл загальної підготовки), має за мету розширити знання здобувачів вищої освіти щодо дослідництва, а також сформувати здатність здійснювати науково-дослідну діяльність у галузі соціальної роботи. Основними завданнями курсу є: оволодіння здобувачами системою знань про сутність дослідної роботи та особловостями організації науково-дослдіної роботи; розвиток навичок дослідної роботи; формування здатності здійснювати науковий пошук та розв’язувати практичні задачі у соціальній роботі на наукових засадах.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 10.
Викладач: Сопівник Ірина Віталіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор.

Етика та міжнародні стандарти соціальної роботи

NP15'7 lek'prez

Category: СР