Соціальної роботи та реабілітації

Courses tagged with "Соціальної роботи та реабілітації"

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота, Соціально-психологічна реабілітація). ОС:  Магістр; Бакалавр.
Державна атестація включає два відкритих питання типу есе та 10 тестових завдань.
Максимальна оцінка - 100 балів

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2.
Автор: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: МВ

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Blank20

Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Витриховська Оксана Петрівна, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

П20`1lek

Category: ПО
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 4.
Викладач: Картушинська Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Дисципліна «Медична психологія» забезпечує високий рівень знань основ психології, як фундаменту для подальшого вивчення профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін медичної психології.
Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5,6. ECTS: 4

Автор: Бондаренко Наталія Олександрівна- кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри  соціальної роботи та реабілітації. 

Анотація: курс "Інноваційні моделі надання соц.послуг " полягає в ознайомленні студентів з основними поняттями та правовими ознаками соціальних послуг;  з видами соціальних послуг та формами їх надання; з інноваційними проектами соціальних послуг для вразливих груп населення, які були розділені та впровадженні в різних соціальних агенціях.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота.
ОС Бакалавр. 
Семестр 5, 6.
ЄКТС 6.

Автор: Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор.

Дисципліна «Тренінг комунікативності і асертивності» має за мету сформувати у здобувачів освіти за допомогою різноманітних форм комунікативності та навичок асертивної поведінки. Оволодіння навичками комунікативності і асертивності; застосування отриманих теоретичних знань на практиці забезпечать майбутнім соціальним працівникам здатність виконувати професійну діяльність в умовах жорсткої конкуренції та відповідати вимогам і потребами роботодавців.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота.
ОС Бакалавр. 
Семестр 5.
ЄКТС 4

Автор: Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор

Мета курсу сформувати у здобувачів освіти навички оволодіння методами і засобами створення сценаріїв масових заходів, арт-техніками для психологічного супроводу соціальної взаємодії. Застосування отриманих теоретичних знань на практиці забезпечать майбутнім соціальним працівникам здатність виконувати професійну діяльність в умовах жорсткої конкуренції та відповідати вимогам і потребами роботодавців.
Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС

Автор: Бондаренко Наталія Олександрівна, канд. педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна діагностика» є формування у студентів комплексу знань, пов’язаних з науковим розумінням специфіки соціальної діагностики та реабілітації для різних груп населення з урахуванням впливу всіх можливих соціальних умов; формування системи знань учнів про властивості структури та використання соціально-педагогічних методів і технологій; вивчення вимог Держстандарту щодо створення та рівня підготовки фахівців у сфері соціально-педагогічної діяльності; формування професійної позиції майбутніх спеціалістів шляхом інтеграції теоретичних, практичних та технологічних знань; виявлення особливостей та специфіки використання різних соціально-педагогічних технологій залежно від соціальних, гендерних, релігійних та інших відмінностей між групами людей та індивідами, які потребують соціальної допомоги та захисту


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

 ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 4.
Викладач:   Картушинська Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Анотація. Дисципліна передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок соціальної роботи, вмінняп роводити соціальну роботу серед людей, що опинилися сам на сам зі страшним діагнозом та потребують захисту й підтримки; основні принципи роботи з пацієнтом на термінальній стадії.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота

ОС: Бакалавр. Семестр 8. ЕКТС 4

Викладач: Картушинська Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: Дисципліна «Медична експертиза» є нормативною, має за мету сформувати у студентів цілісне бачення соціальної роботи. Це спеціальна медична наука, яка вивчає і розробляє певні питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного спрямування для запитів правової практики, правосуддя та охорони здоров’я. Головна увага на заняттях приділяється оволодінню уміннями планувати, організовувати та здійснювати експертну роботу.


Category: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Викладач: Картушинська Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Дисципліна «Етика і психологія сімейного життя» є нормативною, має за мету сформувати у студентів цілісне бачення соціальної роботи із сім’ями, дітьми і молоддю. Процес трансформації сучасної сім'ї як соціального інституту супроводжується тривожними ознаками її дезорганізації, збільшенням кількості розлучень, сімейно-побутових порушень, зниженням рівня народжуваності, послабленням виховного процесу сім'ї, неврозами тощо. Це дає підстави стверджувати, що стан сучасної сім'ї кризовий. В останній час в Україні проблеми сім'ї почали привертати увагу спеціалістів, професійна діяльність яких пов'язана із задачами профілактики нервових і психічних захворювань, з проблемами сімейного виховання. Важливими напрямками діяльності соціального педагога є просвітницько-профілактична робота з сім'єю: з'ясування сімейного благополуччя і стабільності шлюбу, виявлення проблем виховного процесу, первинне сімейне консультування та інше.

Category: СР

Спеціальність: 053 Психологія; 231 Соціальна робота (Соціальна робота; Соціально-психологічна реабілітація); 035 Філологія. ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ECTS: 4.

Category: СР

Спеціальність 231 Соціальна робота. ОС бакалавр. Семестр 7-8. ЕКТС 

Викладач: Пєша Ірина Василівна, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота

ОС: Бакалавр. Семестр 8. ЕСТС: 5

Викладач: Демченко Ірина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації

Category: СР

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

ОС: бакалавр Семестр: п’ятий  ЄКТС: 4

Викладач: Варава Олена Борисівна, к. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: Мета курсу: сприяти оволодінню студентами основними знаннями та вміннями, необхідними для організації волонтерських груп за умов майбутньої професійної діяльності, а також розвитку в студентської молоді соціальної активності, навичок усвідомленого та активного вибудовування власного життя. 

Category: СР

Викладач - Демченко Ірина Іванівна

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладач: Білик Руслана Миколаївна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР
Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Розробник: Тверезовська Ніна Трохимівна, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Власенко Каріна Олександрівна - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Основною метою курсу є опанування студентами знаннями, що стосуються суті поняття документ та його функцій, класифікації документів; специфіку ведення професійної документації працівника соціальної установи.

Category: СР