Фітопатології

Courses tagged with "Фітопатології"


Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автори: Піковський Мирослав Йосипович - доктор сільськогосподарських культур, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Дерменко Олег Петрович - к.с.-г.н., доцент.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2012

Спеціальність:  202 «Захист і карантин рослин». ОС: Бакалавр. Семестр:  3. ECTS: 2.
Автор:  Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри екобіотехнології та біоенергетики; 

Анотація: Курс «Загальна мікробіологія і вірусологія» (блок «Загальна вірусологія») має на меті ознайомлення студентів із основами вірусології, будовою, структурою, життєвими циклами та екологією вірусів, а також, методами діагностування вірусів, шляхами контролю вірусних захворювань рослин, формування умінь і компетенцій у дослідженнях з вірусами рослин.


Category: ЗКР

яблуня

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр.

Семестр: 8 (7-8). ECTS: 3 (6).

Автор: Піковський Мирослав Йосипович – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Анотація: У курсі розглядаються ареали, діагностичні ознаки та шкідливість хвороб картоплі, овочевих, плодово-ягідних культур і винограду; морфологічні та біологічні особливості збудників захворювань; вплив біотичних і абіотичних факторів на розвиток хвороб; спеціалізація та джерела резервування інфекційного матеріалу патогенів; інтегровані системи захисту культур від хвороб, що ґрунтуються на використанні різних способів і методів

Category: ЗКР

ОС «Бакалавр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

ECTS: 5

Автор: Башта О.В.

Анотація: Програма передбачає ознайомити студентів з наукою про хвороби рослин, вивчити особливості хворої рослини, причини, що викликають хворобу, вплив екологічних умов на їх розвиток. Значна увага звертається на діагностику хвороб, екологію патогенів, їх систематику, морфологічні і біологічні особливості, а також методи захисту рослин від хвороб


Category: ЗКР

ОС «Бакалавр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

ECTS: 3

Автори: ПАТИКА М.В., доктор с-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, 

професор кафедри фітопатології ім. В.Ф. Пересипкіна

Волощук Н. М.

Анотація: Дисципліна вивчає морфологію і фізіологію мікроорганізмів. Класифікацію, екологію та генетику мікроорганізмів, методи виділення і культивування мікроорганізмів. Роль мікроорганізмів у біологічному кругообігу речовин, вплив на мікроби факторів навколишнього середовища. Мікроорганізми рослин. Антагонізм мікроорганізмів


Category: ЗКР

ОС «Бакалавр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

ECTS: 4

Автори: Башта О.В, Волощук Н.М.

Анотація: Дисципліна «Хвороби лікарських рослин» вивчає хвороби лікарських рослин, протікання патологічного процесу в рослині, характеризує основних збудників хвороб лікарських рослин, умови їх розвитку, методи захисту від них


Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. 

ОС: Бакалавр. Дисципліна: Основи наукових досліджень в захисті рослин.  ECTS: 6.

Автор: Гентош Д.Т.

Анотація: Викладено теоретичний курс та лабораторні заняття із «Методології та організації наукових  досліджень у захисті  рослин». Висвітлені сучасні методи планування експерименту, спостережень і обліків, підготовки земельної ділянки, постановки та проведення досліду, особливості статистичної обробки отриманих результатів досліджень

Автор: Пасічник Л.П.

II частина. Анотація: Дисципліна "Основи наукових досліджень в захисті рослин" дає можливість самостійно опанувати теоретичний курс, ово­ло­діти на­у­ко­вим ме­то­дом зас­во­єн­ня нав­чаль­но­го ма­те­рі­а­лу, освоїти статистичні методи перевірки гіпотез; обраховувати основні показники кількісної та якісної мінливості; набути навичок графічного зображення розподілу цих ознак; оволодіти методами дисперсійного аналізу експериментальних даних одно- і багатофакторного  дослідів; методами кореляційного і регресійного аналізів кількісних і якісних відмін між явищами, що вивчаються в досліді; визначенню причинно-слідчих зв’язків, які викликають ці відміни; методами пробіт-аналізу тощо.

Category: ЗКР

ОС Бакалавр Спеціальність 202 Захист та карантин рослин 

Кредити ЄКТС 4

Автор: Глим’язний Володимир Анатолійович кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

 Анотація: Імунітет рослин є однією з основних профілюючих дисциплін у  підготовці фахівців із захисту рослин.  Дисципліна всебічно вивчає типи та особливості паразитизму фітопатогенних мікроорганізмів, їх спеціалізацію та мінливість, загальну характеристику та особливості взаємовідносин шкідників з рослинами, форми та механізми стійкості рослин до шкідливих організмів, селекцію рослин на стійкість до шкідливих організмів.

 


Category: ЗКР

ОС Бакалавр Спеціальність 202 Захист та карантин рослин  Кредити ЄКТС 4

Автор: Глим’язний Володимир Анатолійович кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

 Анотація: Завчасний прогноз розвитку шкідливих організмів  є підґрунтям для своєчасного проведення заходів захисту. Він попереджає про існуючу загрозу, настання критичних періодів у розвитку хвороб. Прогноз дає змогу планувати обсяги застосування і виробництва фунгіцидів. На підставі прогнозу своєчасно вносяться корективи в районування території щодо використання сортів культур

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 6.
Автор:  Волощук Н.М., Башта О.В.
Анотація: Мета загальної мікології як науки полягає у вивченні морфолого-біологічних властивостей і поширення грибів, їх ролі та значення в житті і господарській діяльності людини.

blank20

Category: ЗКР

соняшник

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ECTS: 3 (6).
Автор: Піковський Мирослав Йосипович - доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: У курсі розглядаються питання поширення, симптоматики та шкідливості хвороб зернових злакових, зернобобових, однорічних і багаторічних бобових трав, прядивних, олійних, коренеплідних культур: морфологічних і біологічних особливостей патогенів; впливу біотичних і абіотичних факторів на розвиток захворювань; з’ясування джерел та місць резервування інфекційного матеріалу збудників ; розробки та обґрунтування проведення на високому професійному рівні запобіжних та лікувальних заходів контролю хвороб рослин.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Піковський Мирослав Йосипович - доктор сільськогосподарських культур, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: У курсі розглядаються діагностичні ознаки хвороб квіткових і декоративних культур, морфологічні, біологічні та екологічні властивості їх збудників; умови та закономірності, що сприяють поширенню патогенів та шкідливості захворювань; особливості планування заходів захисту квітково-декоративних рослин від хвороб.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Волощук Н.М., Башта О.В., Дерменко О.П.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОC: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автори: Піковський Мирослав Йосипович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Дерменко Олег Петрович - доцент; Вуєк Антоніна Олександрівна - асистент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автор: Крючкова Лариса Олексіївна, професор кафедри фітопатології.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є всебічне вивчення хвороб рослин, які спричиняються грибами, вірусами, бактеріями та іншими патогенами; симптоматики окремих хвороб, встановлення ролі факторів навколишнього середовища у розвитку хвороби; ознайомлення із сучасними системами захисту сільськогосподарських культур від хвороб.

Category: ЗКР

Cпеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.
Автор: Крючкова Лариса Олексіївна, професор кафедри фітопатології.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів професійних знань та умінь щодо морфолого-біологічних властивостей грибів, їх поширення, ролі і значення в житті і господарській діяльності людини. Гриби на сьогодні використовуються в біотехнологіях, водночас приносять значну шкоду під час вирощування сільськогосподарських культур, оскільки займають питому вагу  серед збудників хвороб рослин.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Автор: Крючкова Лариса Олексіївна - професор кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів професійних знань щодо патологічного процесу, етіології хвороб ролі біотичних та абіотичних факторів у їх прояві та розвитку, у з'ясуванні чинників, які стримують поширення патогенів.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4
Автор: ПАТИКА М.В., доктор с-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, 

професор кафедри фітопатології ім. В.Ф. Пересипкіна
Анотація: Дисципліна «Патогенез хвороб рослин» розкриває патологічний процес шкідливих організмів, який проходить внаслідок проникнення інфекції патогенів в окремі органи рослин. Вивчає патологічний процес збудників окремих хвороб грибного, бактеріального, вірусного, фітогельмінтозного походження, що уражують основні сільськогосподарські культури. Розкриває методи та способи сільськогосподарської експертизи, як насіннєвого матеріалу, окремих органів рослин і гpyнтy.

Category: ЗР

ОС «Магістр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Спеціалізація «Захист рослин» ECTS: 3

Автор: Башта О.В.

Анотація: Дисципліна „ Методи створення інфекційних фонів у фітопатології” є однією з основних навчальних дисциплін підготовки фахівців  із захисту рослин, що базується на використанні інфекційних фонів в селекції створення нових сортів сільськогосподарських культур з підвищеною стійкістю проти хвороб.
Основна мета дисципліни „Методи створення інфекційних фонів у фітопатології» є теоретична і практична підготовка студентів по створенню інфекційних фонів у фітопатології. Студент повинен знати напрямки використання штучних і природних інфекційних фонів і вміти їх обґрунтувати


Category: ЗР