Фітопатології

Область Курси відмічена як "Фітопатології"

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Піковський Мирослав Йосипович - доктор сільськогосподарських культур, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Дерменко Олег Петрович - к.с.-г.н., доцент.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення морфології, біології й екології головних шкідників плодових, овочевих та ягідних рослин, втрат врожаю, економічне значення захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Вивчається регулювання чисельності шкідливих організмів за допомогою різних способів і методів, використовуючи пороги шкідливості та рівні ефективності ентомофагів.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2012
Вибіркова дисципліна.
Спеціальність:
202 Захист і карантин рослин (Захист і карантин рослин). ОС: Бакалавр Семестр: 7. ЄКТС: 4
Викладачі: Башта Олена Валентинівна - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Волощук Наталья Михайловна - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Дисципліна «Антагоністичні мікроорганізми в захисті рослин» передбачає ознайомити студентів з одним із напрямків біологічного захисту рослин, a саме використання антагоністичних властивостей мікроорганізмів проти збудників хвороб. Вивчення морфологічних та фізіологічних особливостей бактерій, грибів, актиноміцетів – антагоністів шкідливих організмів.
Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 6.
Викладачі: Волощук Наталья Михайлівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Башта Олена Валентинівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Мета загальної мікології як науки полягає у вивченні морфолого-біологічних властивостей і поширення грибів, їх ролі та значення в житті і господарській діяльності людини.

НН20
Категорія: ЗКР
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 2 (4).
Автори: Патика Микола Володимирович, д-р с-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри фітопатології ім. В.Ф. Пересипкіна; Волощук Наталья Михайловна, канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Дисципліна вивчає морфологію і фізіологію мікроорганізмів. Класифікацію, екологію та генетику мікроорганізмів, методи виділення і культивування мікроорганізмів. Роль мікроорганізмів у біологічному кругообігу речовин, вплив на мікроби факторів навколишнього середовища. Мікроорганізми рослин. Антагонізм мікроорганізмів.
НП20
Категорія: ЗКР
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 5.
Викладач: Башта Олена Валентинівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Програма передбачає ознайомити студентів з наукою про хвороби рослин, вивчити особливості хворої рослини, причини, що викликають хворобу, вплив екологічних умов на їх розвиток. Значна увага звертається на діагностику хвороб, екологію патогенів, їх систематику, морфологічні і біологічні особливості, а також методи захисту рослин від хвороб.
Категорія: ЗКР
Спеціальність: 202 Захист та карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Глим’язний Володимир Анатолійович - канд. с.-г. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Імунітет рослин є однією з основних профілюючих дисциплін у підготовці фахівців із захисту рослин. Дисципліна всебічно вивчає типи та особливості паразитизму фітопатогенних мікроорганізмів, їх спеціалізацію та мінливість, загальну характеристику та особливості взаємовідносин шкідників з рослинами, форми та механізми стійкості рослин до шкідливих організмів, селекцію рослин на стійкість до шкідливих організмів.
Категорія: ЗКР
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.
I частина.
Автор: Гентош Дмитро Тарасович - канди. с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Викладено теоретичний курс та лабораторні заняття із «Методології та організації наукових досліджень у захисті рослин». Висвітлені сучасні методи планування експерименту, спостережень і обліків, підготовки земельної ділянки, постановки та проведення досліду, особливості статистичної обробки отриманих результатів досліджень.
II частина.
Автор: Пасічник Лариса Петрівна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
Анотація: Дисципліна "Основи наукових досліджень в захисті рослин" дає можливість самостійно опанувати теоретичний курс, оволо­діти науко­вим мето­дом засво­єння нав­чаль­ного мате­ріалу, освоїти статистичні методи перевірки гіпотез; обраховувати основні показники кількісної та якісної мінливості; набути навичок графічного зображення розподілу цих ознак; оволодіти методами дисперсійного аналізу експериментальних даних одно- і багатофакторного дослідів; методами кореляційного і регресійного аналізів кількісних і якісних відмін між явищами, що вивчаються в досліді; визначенню причинно-слідчих зв’язків, які викликають ці відміни; методами пробіт-аналізу тощо.
Категорія: ЗКР
Спеціальність: 202 Захист та карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Глим’язний Володимир Анатолійович - канд. с.-г. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Завчасний прогноз розвитку шкідливих організмів є підґрунтям для своєчасного проведення заходів захисту. Він попереджає про існуючу загрозу, настання критичних періодів у розвитку хвороб. Прогноз дає змогу планувати обсяги застосування і виробництва фунгіцидів. На підставі прогнозу своєчасно вносяться корективи в районування території щодо використання сортів культур.
Категорія: ЗКР

соняшник

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Семестр: 7 (7-8). ECTS: 3 (6).
Автор: Піковський Мирослав Йосипович - доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: У курсі розглядаються питання поширення, симптоматики та шкідливості хвороб зернових злакових, зернобобових, однорічних і багаторічних бобових трав, прядивних, олійних, коренеплідних культур: морфологічних і біологічних особливостей патогенів; впливу біотичних і абіотичних факторів на розвиток захворювань; з’ясування джерел та місць резервування інфекційного матеріалу збудників ; розробки та обґрунтування проведення на високому професійному рівні запобіжних та лікувальних заходів контролю хвороб рослин.

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2020

яблуня

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Семестр: 8 (7-8). ECTS: 3 (6).
Автор: Піковський Мирослав Йосипович – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: У курсі розглядаються ареали, діагностичні ознаки та шкідливість хвороб картоплі, овочевих, плодово-ягідних культур і винограду; морфологічні та біологічні особливості збудників захворювань; вплив біотичних і абіотичних факторів на розвиток хвороб; спеціалізація та джерела резервування інфекційного матеріалу патогенів; інтегровані системи захисту культур від хвороб, що ґрунтуються на використанні різних способів і методів.

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Вуєк Антоніна Олександрівна - асистент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Башта Олена Валентинівна - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Дерменко Олег Петрович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Піковський Мирослав Йосипович - доктор с.-г. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: У курсі розглядаються діагностичні ознаки хвороб квіткових і декоративних культур, морфологічні, біологічні та екологічні властивості їх збудників; умови та закономірності, що сприяють поширенню патогенів та шкідливості захворювань; особливості планування заходів захисту квітково-декоративних рослин від хвороб.

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Викладачі: Башта Олена Валентинівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Вуєк Антоніна Олександрівна- канд. біол. наук, асистент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Мета дисципліни «Хвороби лікарських рослин і їстівних грибів» - формування у студентів професійних знань та умінь щодо збудників хвороб лікарських культур; морфологічних, біологічних та екологічних властивостей патогенів; вивчення причин та закономірностей, що спричинюють захворювання та їх поширення; встановлення ролі факторів навколишнього середовища, які сприяють або затримують поширення хвороби; вивчення шкідливості захворювань; планування заходів захисту лікарських рослин від хвороб; формування у студентів професійних знань та вмінь щодо найбільш поширених і шкодочинних хвороб їстівних культивованихгрибів,біологічних та екологічних особливостей їх збудників, методіві заходівзахисту від них. Єдність об’єктів і методів досліджень обумовлює тісні взаємозв’язки навчальної дисципліни «Хвороби лікарських рослині їстівних грибів» з іншими навчальними дисциплінами: «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Загальна мікологія», «Загальна фітопатологія»,«Сільськогосподарська фітопатологія», «Біологічний захист рослин».
Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОC: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автори: Піковський Мирослав Йосипович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Дерменко Олег Петрович - доцент; Вуєк Антоніна Олександрівна - асистент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Викладачі: Башта Олена Валентинівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Волощук Наталья Михайлівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є всебічне вивчення хвороб рослин, які спричиняються грибами, вірусами, бактеріями та іншими патогенами; симптоматики окремих хвороб, встановлення ролі факторів навколишнього середовища у розвитку хвороби; ознайомлення із сучасними системами захисту сільськогосподарських культур від хвороб.
Патологія сільськогосподарських рослин
НН20'prez`bank

Категорія: ЗКР
Cпеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 6.
Викладачі: Башта Олена Валентинівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Волощук Наталья Михайлівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів професійних знань та умінь щодо морфолого-біологічних властивостей грибів, їх поширення, ролі і значення в житті і господарській діяльності людини. Гриби на сьогодні використовуються в біотехнологіях, водночас приносять значну шкоду під час вирощування сільськогосподарських культур, оскільки займають питому вагу серед збудників хвороб рослин.

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Викладачі: Башта Олена Валентинівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Волощук Наталья Михайлівна - канд. біол. наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів професійних знань щодо патологічного процесу, етіології хвороб ролі біотичних та абіотичних факторів у їх прояві та розвитку, у з'ясуванні чинників, які стримують поширення патогенів.
НН20'prez`bank

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин: Біологічне обґрунтування контролю облігатних та факультативних патогенів рослин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Дерменко Олег Петрович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Вуєк Антоніна Олександрівна - асистент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Категорія: ЗР
Рік останньої атестації: 2009
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Гентош Дмитро Тарасович, завідувач кафедри фітопатології ім. Пересипкіна.
Анотація: ...
Категорія: ЗР