Магістри спеціальності Менеджмент
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Управління інноваційною діяльністю»
Випускова кафедра: Публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва
Тел.: (067) 708-36-79
E-mail: public_admin@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, доцент Приліпко Сергій Михайлович

Specialty: 073 Management (Management of innovative activity). OS: Master. Semester: 1. ECTS: 4.
Author: Харченко Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.


Спеціальність:
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5. Обсяг курсу: лекції - 30 год, лабораторні - 30 год, самостійна робота - 90 год. Форма контролю: Іспит.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.

Анотація: дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію застосування системного аналізу для дослідження соціально-економічних систем та прийняття ефективних інноваційних рішень в умовах сучасних викликів.


Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю; Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Оволодіння знаннями та практичними навичками в сфері охорони, захисту та використання об’єктів інтелектуальної власності. Ознайомити студентів з основними характеристиками об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності; розкриття ролі інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку нашого суспільства.
Доступ до курсу: Тільки для зареєстрованих користувачів.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Викладач: Витвицька Ольга Данилівна - професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Витвицька Ольга Данилівна, д-р екон. наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
П23

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю; Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності; Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень у сфері управління економічними процесами, а також набуття студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських інноваційних рішень.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань у галузі управління та комерціалізації інноваційної діяльності на мікро- та макрорівні, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її ефективність.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою дисципліни є оволодіння студентами новітніми знаннями з питань управління ризиками в інноваційній діяльності та набуття практичних вмінь і навичок щодо розробки системи ризик менеджменту з метою оптимізації рівня ризику в процесі інноваційної діяльності підприємства; ознайомлення з ступенем врахування цілей та інтересів різних зацікавлених груп у сформованій стратегії економічного розвитку на міжнародних ринках.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна- професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, д.е.н.

np17`3lek`1zav