Магістри спеціальності Автомобільний транспорт

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»

Освітня програма «Автомобільний транспорт»

Випускові кафедри:

Транспортних технологій та засобів в АПК
Тел.: (044) 527-86-32
E-mail: lilya_savchenko@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доц. Савченко Лілія Анатоліївна

Тракторів, автомобілів та біоенергетичних систем
Тел.: (044) 527-88-95
E-mail: gagolub@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Голуб Геннадій Анатолійович

Технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
Тел.: (044) 527-88-53
E-mail: vdv-tsim@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Войтюк Валерій Дмитрович

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 2.
Автори: Войналович Олександр Володимирович, Мотрич Михайло Миколайович - доценти кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Спеціальність: 274 – «Автомобільний транспорт» ОС: «Магістр»

Семестр 1, ECTS:4

Лектор: Роговський Іван Леонідович канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка,

Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом системного підходу при розв’язанні задач випробування обладнання і конструкцій машин та режимів їхньої роботи; ознайомитись з методами фізичного та математичного моделювання технічних систем таких як двигун; освоїти методи моделювання динаміки руху автотранспортних засобів; ознайомитись з методами аналізу та синтезу технічних систем; загальні принципи підтримування справного стану транспортних засобів їх діагностуванням і технічним обслуговуванням, з використанням технологій і сучасних засобів технічної діагностики для оперативного виявлення локалізації і усунення неполадки або відмови.

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Калівошко Микола Федотович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

bank0

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Семестр: 1. ОС: Магістр

Кредити 4

Викладач:

Мельник Валентина Іванівна 

Хмельовська Світлана Зиновіївна 

Формування у студентів транспортного світогляду і знань, що забезпечують комплексне уявлення про економіку автомобільного транспорту, системності, значення і роль його в сучасному суспільстві, для економіки країни загалом та аграрного виробництва зокрема, задоволення споживачів у перевезеннях.

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 1. ESTS: 5.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Курс призначений для підвищення загальноосвітнього теоретичного і практичного рівня фахівців із експлуатації автомобільного транспорту. Мета курсу полягає у вивченні основних теоретичних положень і практичних навичок з експлуатації основних складових систем сучасного автомобільного транспорту.

Спеціальність: 274 – «Автомобільний транспорт» 

ОС: «Магістр»

Семестр 1, ECTS:4

Лектор: Войтюк Валерій Дмитрович д-р. тех. наук, професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка,

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти в області теоретичних основ технічної експлуатації автомобілів, управління їх здатністю і технологічними процесами ТО і ПР на автотранспортних підприємствах; надання студентам знань по методам і засобам підтримки технічного стану автомобіля, його агрегатів, систем і механізмів, організації обслуговування і поточного ремонту.

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – забезпечення методологічної підготовки фахівців у галузі організації та безпеки дорожнього руху до творчого вирішення інженерних і дослідницьких завдань шляхом вивчення зв'язків і залежностей в системі «Дорожні умови ‒ транспортні потоки» та забезпечення ефективного виконання вимог транспортного потоку в практичній діяльності.

Спеціальність: 274 – «Автомобільний транспорт» 

ОС: «Магістр»

Семестр 2, ECTS:4

Лектор: Войтюк Валерій Дмитрович докт. тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка, 

Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом принципів підтримування справного стану транспортних засобів їх діагностуванням і технічним обслуговуванням, з використанням технологій і сучасних засобів технічної діагностики для оперативного виявлення локалізації і усунення неполадки або відмови, відповідно до нормативної методичної документації технологічного і інструментального забезпечення виконання регламентних робіт з ремонту і технічного обслуговування, а також економічної доцільності їх застосування.

Спеціальність: 274– «Автомобільний транспорт». 
ОС: МагістрСеместр:  1. ECTS: 4.
Лектор:  Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вмінь стосовно інформаційного забезпечення і оптимізації виробничих процесів на автотранспорті, на підставі побудови і розрахунку моделей, інтелектуальних систем, логіки і архітектури обчислювальних середовищ, паралельного і розподіленого програмування, комп'ютерного та імітаційного моделювання процесів і систем.

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Бешун Олексій Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів і біоенергосистем.
Анотація: Навчальна дисципліна спрямована на вивчення характеристик та реакцій згоряння палива, ідеальні, теоретичні та дійсні цикли ДВЗ, їх основні параметри. Робочі процеси бензинових двигунів і дизелів, їх характеристики, кінематику і динаміку кривошипно-шатунного механізму, зрівноваження ДВЗ, розрахунок їх систем і механізмів.

Спеціальність: 274 – «Автомобільний транспорт» 

ОС: «Магістр»

Семестр 2, ECTS:4

Лектор: Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка 

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом експлуатаційно-технічних вимог щодо передових методів технічного обслуговування (ТО) та діагностування автомобільної техніки, з урахуванням повноти та достовірності отриманої інформації, технологічності застосування обраних методик діагностування, а також економічної доцільності їх застосування.

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт; 

ОС:  Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 4

Автори: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК;

Анотація: формування у майбутніх магістрів професійних знань і умінь в області раціональної організації транспортного процесу, зокрема технологічних перевезень врожаю від збиральних машин використовуючи сучасні високоефективні транспортні технології.


Спеціальність - 274 «Автомобільний транспорт»

Освітній ступінь: Магістр 

Курс - 1. Семестр – 2. ECTS – 3.

Лектор – Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Викладач: Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Анотація: формування у майбутніх керівників автотранспортних підприємств агропромислового виробництва (АПВ) теоретичні знання системного зв’язку складових операційного менеджменту та навиків міждисциплінарного спілкування з усіма учасниками технологічних, транспортних та допоміжних процесів і  проектів пов’язаних із управлінням автомобільного транспорту у товарному агропромисловому виробництві.