Магістри спеціальності Транспортні технології на автомобільному транспорті

Спеціальність 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Освітня програма «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

Випускові кафедри:

Транспортних технологій та засобів в АПК
Тел.: (044) 527-86-32
E-mail: lilya_savchenko@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доц. Савченко Лілія Анатоліївна

Тракторів, автомобілів та біоенергетичних систем
Тел.: (044) 527-88-95
E-mail: gagolub@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Голуб Геннадій Анатолійович

Технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
Тел.: (044) 527-88-53
E-mail: vdv-tsim@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Войтюк Валерій Дмитрович

Спеціальність 275.03 - транспортні технології (на автомобільному транспорті) ОС: Магістр Семестр 1 (перший) ЕСТS – 4.

Лектор: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н, доцент кафедри

Викладач: Бондарєв Сергій Іванович, ктн, доцент кафедри

Анотація: Дисципліна відноситься до циклу фахової підготовки спеціаліста з організації транспортного забезпечення сільських територій.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння наступних матеріалів:

основні положення існуючих підходів щодо організації транспортного забезпечення аграрної сфери, транспортні логістичні системи з перевезень сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом, логістичні ланцюги при обслуговуванні виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, економіко-технічне забезпечення транспортних процесів у ланцюгах постачань та сучасного стану транспортного забезпечення аграрних підприємств на принципах інтеграції та координації в агрологістиці. 

Спеціальність 275 - транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

ОС: Магістр. Семестр: 1. 

Лектор: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н., доцент.

Викладач: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н., доцент.

Анотація: дисципліна відноситься до циклу фахової підготовки спеціаліста з організації перевезення вантажів АПК автотранспортом. Метою вивчення дисципліни є засвоєння наступних матеріалів: класифікація та основні властивості вантажів АПК і продукції переробки сільгосппродукції; особливості перевезення вантажів автотранспортом і їх зберігання; технології вантажних операцій та розміщення (кріплення) вантажів в кузовах автомобілів різних типів; законодавчі (підзаконні) акти, постанови, нормативні вимоги та інша документація для комплексної організації транспортування вантажів АПК.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспортні). ОC: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт; 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Яременко Наталія Віталіївна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Завданням цього курсу є розвиток у студентів навичок усного й письмового ділового спілкування, поглиблення навичок реферування англійською мовою автентичних англомовних текстів за діловою тематикою та навичок ділового листування, пов'язаного зі сферою навчання.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Несвідомін Андрій Вікторович - старший виладач кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Класифікація доріг внутрішньогосподарського призначення, особливості їх будівництва та експлуатації. Планування, компоненти покриття в залежності від кліматичних, ґрунтових та інших умов. Розрахунок завантаженості дороги та допустимого навантаження на дорожнє покриття.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспортні). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – доцент кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автори: Войналович О.В., Мотрич М.М. - доценти кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації охорони праці на автотранспорті, впровадження системи управління охороною праці, особливості забезпечення умов праці на автотранспорті АПК, проблеми безпеки, зниження професійної захворюваності, виробничого травматизму.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва
Анотація: Курс спрямований на вивчення організаційно-технологічних  аспектів рециклінгу та утилізації деталей та агрегатів автотранспортних засобів із метою енерго- та ресурсозбереження

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Поліщук Віктор Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспортні). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Загурський Олег Миколайович - професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Курс спрямований на розгляд концептуально-методологічних та організаційно-економічних основ управління ланцюгами постачань, управління основними і функціональними підсистемами логістики та управління інтеграційними процесами в логістичних ланцюгах. В ньому слухачі можуть ознайомитися з основними бізнес-процесами, що проходять у ланцюзі постачань; набути навичок проектування та планування ланцюга постачань; вивчити основи створення єдиного інформаційного простору учасників ланцюга постачань; опанувати критерії якості та ефективності функціонування ланцюгів постачань.

Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Бондарєв Сергій Іванович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета вивчення дисципліни  – підготовка спеціалістів широкого профілю з управління і організації роботи автотранспортних підприємств. Представлені матеріали з теорії і практики управління якістю автопідприємствами, викладено методологічні основи управління якістю - ефективність контролю якості автопослуг, показана роль стандартизації і сертифікації, розглянуті методи управління витратами на забезпечення якості.

Робоча програма дісципліни.pdfРобоча програма дісципліни.pdf
Спеіальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ESTС: 4.
Викладач: Голуб Г.А. – професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Навчальної дисципліни направлена на підвищення ефективності підготовки магістрів шляхом вивчення основ наукових досліджень. Завдання навчальної дисципліни полягає у набуванні знань та практичних навиків про основи наукових досліджень. Набуті знання з даної дисципліни необхідні для послідуючого виконання дипломної роботи та застосування набутих навичок в умовах реального виробництва. За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти основними визначення та поняття наукової діяльності, розуміти загальну схему організації наукового дослідження , усвідомлювати роль науки у функціонуванні суспільства, знати систему організація наукових досліджень.
П20

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Вечера Олег Миколайович - старший викладач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.