Магістри спеціальності Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Освітня програма «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Випускові кафедри:

Надійності техніки
Тел.: (044) 527-87-71
E-mail: relability_chair@twin.nauu.kiev.ua
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Новицький Андрій Валентинович

Конструювання машин і обладнання
Тел.: (044) 527-87-34
E-mail: machinebuild_centre@twin.nauu.kiev.ua
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Ловейкін Вячеслав Сергійович

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Ревенко Юлій Іванович - доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс закладає теоретичну основу обґрунтування структури та вибору методів визначення показників якості виготовлення, монтажу і високоефективного використання машин та обладнання, а також практичні рекомендації по визначенню сутності поняття якості  і  його кількісної оцінки, забезпечуючи вміння аналізувати стан і динаміку об’єкта з використанням необхідних методів та засобів аналізу.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Новицький Андрій Валентинович - доцент кафедри надійності техніки; Банний Олександр Олександрович - доцент кафедри надійності техніки. Троханяк Олександра Миколаївнак.т.н., доцент, доцент кафедри надійності техніки


Анотація: Курс надає студентам необхідний обсяг знань у галузі наукових досліджень, підготовці їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектор: професор Голуб Г.А., контактна інформація лектора (e-mail: gagolub@ukr.net).
Анотація: Дисципліна забезпечує формування комплексу необхідних знань та вмінь при підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою "Технічний сервіс машин та обладнання с.г. виробництва". Мета навчальної дисципліни – підвищити ефективність підготовки магістрів шляхом вивчення методів здійснення енергетичної та екологічної оцінки засобів с.г. виробництва. Завдання навчальної дисципліни – набути знання та практичні навики про основи біоенергетичних систем та конструкцій машин для виробництва та використання біопалив. Набуті знання з даної дисципліни необхідні для послідуючого виконання дипломної роботи.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Освоєння дисципліни передбачає: вивчення методів, правил і норм проектування, які забезпечують виготовлення надійних і економічних конструкцій; освоєння основних теоретичних положень проектування, умов вибору рішень, перспектив розвитку обладнання технічного сервісу і їх застосування; набуття практичних навичок з виконання пошуку перспективних проектних рішень та оформлення наукової та конструкторської документації; глибокого розгляду специфіки конструювання обладнання технічного сервісу; вивчення та опрацювання методології проектування обладнання технічного сервісу з урахуванням вимог експлуатації та виготовлення.

blank20

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECST: 5.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основних принципів ресурсо- та енергозбереження при виробництві, основ розробки екологічно чистих технологій та обладнання, прогнозування виходу основної та попутної продукції та кількості викидів у навколишнє середовище, освоєння принципів та методів промислового виробництва, що дозволяють суттєво зменшити питомі витрати природних матеріальних та енергетичних ресурсів.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання СГВ; Машини та обладнання СГВ). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Рибалко Вячеслав Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання; Ляшко Анастасія Петрівна - старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: Мета дисципліни полягає у формуванні у магістрів системи знань щодо основних положень проектування технічних систем в АПК, включаючи проектування технологічних процесів створення сучасних конструкцій технічних систем; моделювання і дослідження деталей та вузлів сільськогосподарських машин, енергетичних систем; проектування, експлуатація та моніторинг технічних систем, спрямованих на заощадження енергоресурсів, використання альтернативних джерел енергії, забезпечення екологічно-чистої сільськогосподарської продукції, систем,які забезпечують нові методи переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Автор: Попик Павло Сергійович - к.т.н., доцент кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Новицький Андрій Валентинович - канд. тех. наук, доцент кафедри надійності техніки; Банний Олександр Олександрович - канд. тех. наук, доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Здобувач освітнього ступеня "Магістр" отримує глибокі знання з конст­руювання, інжинірингу та випробу­вання обладнання та сільсько­гос­по­дарської техніки та її сервісного обслуговування, що базуються на теорії технічних систем, чітке розуміння етапів системної оцінки та методів випро­бу­вання техніки згідно галузевих, національних та міжнародних стандартів. Передбачається чітке розуміння технічного сервісу машин та обладнання АПК. Проводиться оцінка якості ремонтованих і не ремонтованих систем, та забезпечення їх надійності.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Попик Павло Сергійович - доцент кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання c.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Автори: Попик Павло Сергійович – канд. техн. наук, доцент кафедри надійності техніки, Новицький Андрій Валентинович – канд. техн. наук, доцент кафедри надійності техніки, Банний Олександр Олександрович – канд. техн. наук, доцент кафедри надійності техніки.


Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Попик Павло Сергійович - канд. техн. наук, доцент кафедри надійності техніки.
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (ОНП: Машини та обладнання с.-г. виробництва; ОПП: Технічний сервіс машин та обладнання с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – канд. екон. наук, доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Дисципліна «Економіка технологічних систем» полягає у вивченні відносин в середині технологічних систем галузі машинобудування, набутті навичок планування, ціноутворення та інвестування, визначення ефективності функціонування ТС.