Магістри спеціальності Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія»

Випускові кафедри:

Будівництва
Тел.: (044) 527-83-92
E-mail: bakulin959@ukr.net
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Бакулін Євгеній Анатолійович

Механіки
Тел.: (044) 527-83-25
E-mail: berezovyi@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Березовий Микола Георгійович

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Всього годин: 120; з них лекцій - 15; лабораторних робіт - 30; самостійної роботи - 75.
Викладач: Фесенко Олег Анатолійович - канд. техн. наук, ст. викладач кафедри будівництва.
НП`20

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Войналович Олександр Володимирович; Мотрич Михайло Миколайович - доценти кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Концепція дисципліни формувалася як система поглядів, яка склалася на основоположні наукові і теоретичні положення, а також практичні підходи до ґрунтовної підготовки фахівців технічних спеціальностей у сфері професійної, цивільної та побутової безпеки. У відповідності з цією концепцією дисципліна  розглядається як міждисциплінарна синтетична сукупність додаткових знань і умінь, необхідність і потреба в яких диктується як загальними соціально значущими виховно-освітніми, так і суто професійними цілями.

Рік останньої атестації: 2017

Викладач: Фесенко Олег АнатолійовичСпеціальність: 192 - будівництво та цивільна інженерія. Кількість годин - 120Кількість кредитів ECTS - 4.

Анотація

Дисципліна «Динаміка і стійкість будівель і споруд» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професіональні задачі проектування, будівництва, експлуатації будівель та споруд, з метою їх захисту від динамічних впливів, у т.ч. сейсмічних навантажень, та забезпечення загальної стійкості.Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Фесенко Олег Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.

Аннотація:  

Дисципліна «Діагностика технічного стану будівель і споруд» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професіональні задачі обстеження будівель та споруд для діагностування їх технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення тощо.

Дисципліна «Діагностика технічного стану будівель і споруд» займає важливе місце в формуванні фахівців у сфері будівництва та цивільної інженерії.

Основною метою викладання дисципліни є формування знань та навичок щодо необхідної сукупності процедур з обстеження, розрахунків та аналізу їх результатів для діагностування технічного стану конструкцій будівель і споруд. Наблизити навчальний процес до реальної діяльності щодо обстеження технічного стану будівельних конструкцій. Забезпечити студентів необхідними знаннями для самостійного виконання робіт з оцінення технічного стану будівельних конструкцій, у т.ч. розроблення проектної документації для елементів підсилення будівельних конструкцій, проведення техніко-економічного аналізу.
Спеціальність - 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Галузь знань - 19 « Архітектура та будівництво». Освітня програма - «Будівництво та цивільна інженерія» Ступінь вищої освіти – Магістр. 

Рік навчання - 1, семестр  - 2

Форма навчання – денна (денна, заочна)

Кількість кредитів ЄКТС - 2

Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Дмитренко Євген Анатолійович - канд. техн. наук, ст. викладач кафедри будівництва; Фесенко Олег Анатолійович - канд. техн. наук, ст. викладач кафедри будівництва.
Анотація Дисципліна "Енергоефективність будівель і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі розрахунку, проектування, будівництва, експлуатації, техніко-економічного аналізу існуючих несучих та огороджуючих конструкцій будівель та споруд цивільного, промислового та сільськогосподарського призначення за допомогою використання знань про сучасні вимоги нормативних документів щодо енергоефективності будівель та споруд і методики її оцінки, а також засоби покращення і фактори, які на неї впливають.
НП`20

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОС Магістр, семестр 1,  ECTS 2

Автори: Фесенко Олег Анатолійович, к.т.н., ст. викладач кафедри будівництва,

Бакуліна Валентина Михайлівна - ст. викладач кафедри будівництва

Анотація: Дисципліна „ Інженерний захист та підготовка територій " призначена об’єднати та систематизувати науково-технічну інформацію в галузі інженерної підготовки територій, довести  та  формувати знання та навички проектування захисту територій будівель і споруд та їх комплексів у відповідності з функціональними вимогами, правовими законами України для забезпечення надійного та безпечного використання будівель і споруд.

Викладач: Бойко Андрій Васильович

Анотація

Дисципліна "Науково-інженерні вишукування в будівництві " є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо проведення інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних вишукувань, у тому числі у районах розвитку небезпечних процесів, при реконструкції та в процесі будівництва, інженерно-гідрометеорологічних вишукувань з урахуванням складних умов, набуває вмінь щодо послідовності проведення інженерних вишукувань та обґрунтування схеми розміщення будівель та інженерних споруд для раціонального використання навколишнього середовища у галузі будівництва.


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Викладачі: Ревенко Юлій Іванович - доцент кафедри надійності техніки; Хмельовська Світлана Зиновіївна - асистент кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Крушельницький Віктор Васильович - старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.

Анотація: метою дисципліни є формування теоретичного розуміння взаємодії компонентів у мехатронних системах та ознайомлення з машинами і обладнанням, які використовуються у будівництві та оснащені мехатронними системами керування. Основні завдання включають розуміння теоретичних принципів мехатронних систем у будівництві, їх інтеграцію в єдину систему, методи аналізу та синтезу їх роботи з керуванням рухом. Під час вивчення дисципліни студенти вивчають технології 3D друку - будівельного та FDM, машини з мехатронними системами керування, принципи роботи мікроконтролера, датчиків, приводів змінного та постійного струму та елементів розумного будинку. Дисципліна надає студентам необхідні знання для роботи у будівельній індустрії з використанням сучасних мехатронних систем.

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  1. ЄКТС: 4
Автор: Яковенко Ігор Анатолійович - кафедра будівництва.
Анотація: 

Дисципліна "Моделювання будівель і споруд сільськогосподарського призначення" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо використання комп'ютерних технологій у моделюванні та проектуванні відповідальних будівельних конструкцій будівель та споруд, у тому числі сільськогосподарського призначення, з урахуванням умов їхнього будівництва та технічної експлуатації, що є можливим на основі сучасних ЕОМ у відповідних САПР системах у режимі часткової або повної автоматизації та проведення детального їхнього аналізу.

Основними задачами викладання дисципліни є  вивчення практичних методів моделювання відповідальних конструкцій будівель та споруд, які використовуються при проектуванні, зведенні та реконструкції сільськогосподарських підприємств із використанням сучасних САПР систем; вивчення практичних методів розрахунку та конструювання несучих елементів будівель та споруд, виконаних із різних будівельних матеріалів при проектуванні несучих і огороджуючих будівельних конструкцій сільськогосподарського призначення  на основі діючих нормативних документів ДБН, ДСТУ, EN.


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Яковенко Ігор Анатолійович - д-р тех. наук, професор кафедри будівництва.
Анотація: Наукові основи теорії надійності та ризики будівництва є невід’ємною часткою проектування, зведення, технічної експлуатації та реконструкції об’єктів будівництва. Визначенн фізичної сутності регулювання основ безпечності та довговічності проектуємих, експлуатованих і реконструйованих будівель і споруд різного функціонального призначення, рівня відповідальності, класів наслідків заподіяної шкоди в разі їх відмови, є основним змістом вивчення даної дисципліни.
П20

Об’ємно-просторові рішення будівель і споруд є невід’ємною часткою проектування та будівельного виробництва при зведенні окремих будівель і споруд або їхньої сукупності. В даному курсі передбачається вивчення та створення здорового житла, об’ємно- просторові рішення багатоквартирних житлових будівель, об’ємно-просторові  рішення та інженерного забезпечення каркасно-монолітних багатоповерхових житлових будинків, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення промислових підприємств. Використання зонування виробничих будівель, їх використання по можливості, в рамках об’єму будівлі, раціональне групування дільниць і зон у відповідності з деякими ознаками (рівень виробничої шкідливості, пожежо та вибухобезпеці, неправильність транспортних і людських потоків).


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Ромасевич Юрій Олександрович - професор кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: У курсі розглядається сукупність методологічних засобів, які використовуються для підготовки та обґрунтування рішень стосовно складних проблем будівництва. Основою курсу є системний підхід та ряд методів математичних дисциплін і сучасної теорії управління.

П16

2020_Syllabus_OK_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf2020_Syllabus_OK_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf2020_РНП_ОК_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf2020_РНП_ОК_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  2. ЄКТС: 4
Розробник: Яковенко І.А., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівництва

Викладач: Мар’єнков Микола Григорович, доктор технічних наук, с.н.с., професор кафедри будівництва

(Всього 120 годин (4 кредити), лекції – 30 годин, лабораторні роботи – 15 годин,  самостійна робота студента – 75 годин)

 

Анотація до курсу:

Дисципліна " Реконструкція будівель і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо визначення категорії технічного стану будівельних конструкцій, встановлення можливості проведення реконструкції об’єкту за рахунок детального аналізу існуючих способів та методів, набуває знання щодо розрахунку відповідальних конструкцій, які потребують посилення та відновлення, набуває вмінь щодо послідовності проведення реконструкції будівель та споруд та визначенні раціонального і ефективного методу посилення відповідальних конструкцій у галузі будівництва.Розробник: Яковенко І.А., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівництва

Викладач: Мар’єнков Микола Григорович, доктор технічних наук, с.н.с., професор кафедри будівництва

1 семестр

(Всього 120 годин (4 кредити), лекції – 15 годин, практичні роботи – 15 годин,  самостійна робота студента – 90 годин)

 

Анотація до курсу:

Дисципліна " Ремонт та експлуатація будинків і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо забезпечення надійної експлуатації будівельних конструкцій будівель та інженерних споруд, проведенні їхнього ремонту, діагностування технічного стану будівельних конструкцій та набуває знання щодо організації, загальних положень, вимог щодо безпечної експлуатації будівель та споруд, належного утримання будівельних конструкцій, видів ремонтів, вчиться діагностувати технічний стан будівельних конструкцій, набуває вмінь щодо послідовності проведення обстеження будівель та споруд та їхнього аналізу у галузі будівництва.

 


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Курс спрямований на формування базових знань та навичок виконання елементів архітектурно-конструктивних частин проекту будівель та споруд за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві, які підтримують BIM-технологію – ПК «ЛІРА САПР», «САПФІР 3D» та «Autodesk Revit». Надає знання про основні етапи проектування будівель та споруд у середовищі програмних комплексів, які підтримують технологію імпорту/експорту даних між собою, а також методи автоматизованого розрахунку та конструювання елементів споруд. Допомагає студентам підготуватися до професійної діяльності в області будівельного проектування в умовах сучасних інформаційних технологій.

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Освітня програма: Освітньо-професійна, Освітньо-наукова.
Автор: Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс надає студентам необхідний обсяг знань у галузі наукових досліджень, підготовці їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Березовий Микола Георгійович - доцент кафедри будівництва.
Анотація: Будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення є актуальним необхідним завданням в сучасному світі. В даному курсі передбачається вивчення конструктивно-технологічних рішень при зведенні об’єктів сільськогосподарського призначення, нормативної бази в галузі зведення таких об’єктів, додаткових руйнівних факторів, які виникають при експлуатації таких об’єктів.