Магістри спеціальності Екологічний контроль та аудит

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітні програми «Екологічний контроль та аудит»

Випускова кафедра:

Екології агросфери та екологічного контролю
Тел.: (044) 527-81-95
E-mail: eco_dep@gmail.com
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Чайка В.М.

Спеціальність:  101 екологія, ОП «Екологічний контроль та аудит» ОС: Магістр ECTS: 3.  

Лектор: Вагалюк Людмила Володимирівнадоцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських  наук

Анотація:«Еколого-правове регулювання навколишнього середовища» як навчальна дисципліна полягає у формуванні у студентів загальнотеоретичних знань про роль та цінності екологічно-правової поведінки та правової екокультури, регулювання і забезпечення ефективного використання природних ресурсів; забезпечення якості навколишнього природного середовища; гарантування екологічної безпеки, реалізації і захисту екологічних прав громадян.


ОС Магістр, Спеціальність 101 Екологія

ОП «Екологічний контроль та аудит», ЄКТС - 4

Автор:  Макаренко  Наталія Анатоліївна, доктор с.-г. наук, професор

Анотація: 

Дисципліна «Екологічний контроль і безпека»  формує у студентів  уявлення про основні екологічні загрози, пов’язані з  забрудненням компонентів НПС; нераціональним, виснажливим використанням природних ресурсів; застарілістю та недостатньою технологій із утилізації відходів; небезпечністю пестицидів та агрохімікатів, що застосовуються у сучасних агротехнологіях.

Дисципліна передбачає оволодіння знаннями і навичками для здійснення професійної природоохоронної діяльності, а саме  екологічного контролю господарської діяльності, що може призвести до негативних явищ та погіршення стану НПС. Теоретичний курс дисципліни закріплюється шляхом виконання практичних робіт, де студенти оволодівають навичками до  використання чинних законодавчих документів (Кодексів, Законів України), постанов КМУ, наказів профільних міністерств тощо, а також лабораторних робіт, які дозволяють оволодіти  сучасними методами контролю компонентів НПС. Спеціальність: 101 Екологія. ОП Екологічний контроль і аудит

ОС: Магістр.  ECTS: 3.
Автори: Паламарчук Світлана Петрівна

Анотація: Вивчає систему обов’язкових функціональних та екологічних вимог до продукції, технологій, управління, спрямована на поліпшення їх екологічних характеристик та здійснення загальносистемної ідентифікації для встановлення відповідності й сертифікації. Надає вміння і навички щодо діловодства, підготовки та формування документів, які засвідчують відповідність системи екологічного управління об’єкта вимогам стандартів і додаткової нормативної документації. Формує знання про основні положення і термінологію з питань держаного контролю у галузі охорони довкілля, сучасного стану довкілля в Україні та Європі, екологічного нормування параметрів контролю стану довкілля, методів та засобів контролю параметрів об’єктів довкілля, питань транскордонного забруднення, акредитації екологічних лабораторій, застосування міжлабораторних порівняльних випробувань


Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та  аудит). ОС: Магістр. ECTS: 4.

Автор:  Клепко Алла Володимирівна

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Курс з виробничого менеджменту призначено для підготовки фахівців через теоретичне й практичне засвоєння сутності виробничої діяльності та його функціонування в умовах відкритості економіки, опанування сучасними методами управління та засобами економічного обґрунтування управлінських рішень.
Даний курс відображає проблеми планування, організації, мотивації та контролю діяльності промислових виробництв в умовах загострення конкуренції. Він містить теоретичні відомості, варіанти практичних завдань, тести, запитання для перевірки знань.  Це робить дисципліну корисною не лише для студентів і магістрів, але і для фахівців, які самостійно опановують знання з управління виробництвом.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Свердан Михайло Михайлович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

blank20

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит: Контрольно-експертне регулювання в агросфері). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Ознайомлення студентів екологів ОС із принципами та основними методами організації і ведення ґрунтово-екологічного моніторингу, оцінки за результатами моніторингу стану ґрунтів і земель та практичним використанням отриманих моніторингових результатів для обґрунтування агромеліоративних заходів з оптимізації стану ґрунтів і земель та підвищення рівня їх продуктивності.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Бережняк Євгеній Михайлович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: В курсі розглядаються теоретичні і практичні питання, що стосуються компетенцій діяльності екологічної інспекції, особливостям і порядку проведення екологічного інспектування, його видів за напрямами господарської діяльності та заходам щодо виявлених порушень і порушників.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS3,5 (7).
Автор: Бережняк Євгеній Михайлович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні і практичні питання, що стосуються екологічного контролю за станом забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, відходів, вантажів і об'єктів тваринного світу на державному кордоні та митниці, радіаційного контролю.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 7.
Автор: Ладика Марина Миколаївна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Антотація: у курсі розглядаються питання теоретичних, методичних та методологічних основ процедури проведення  екологічного аудиту;  впровадження екологічних стандартів та їх дотримання у діяльності підприємств; оцінки екологічного ризику при небезпечних видах діяльності.

NN16~mod 1

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Ладика Марина Миколаївна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Антотація: У курсі розглядаються питання теоретичних, методичних та методологічних основ процедури проведення  екологічного аудиту;  впровадження екологічних стандартів та їх дотримання у діяльності підприємств; оцінки екологічного ризику при небезпечних видах діяльності.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 7.
Автори: Рогач Світлана Михайлівна - завідувач кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка; Ільків Лілія Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит: Контрольно-експертне регулювання в агросфері). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Викладач: Макаренко Наталія Анатоліївна, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

П20

Дисципліна «Екотоксикологічна оцінка пестицидів, агрохімікатів і технологій» направлена на оволодіння знаннями і навичками для прийняття оптимальних рішень, спрямованих на безпечне використання пестицидів і агрохімікатів, охорону та раціональне використання природних ресурсів, підвищення екологічної безпеки, здійснення профілактичних заходів щодо упередження негативних впливів агротехнологій на довкілля та здоров’я людей.

Основним завданням дисципліни «Екотоксикологічна оцінка пестицидів, агрохімікатів і технологій» є формування у майбутніх спеціалістів чіткого уявлення про основні екологічні ризики, пов’язані з їх застосуванням; розуміння балансу між економічними вигодами і екологічними небезпеками при їх застосуванні та правильного підбору препаратів для вирішення питань захисту і живлення рослин у галузі рослинництва. 


агротехнології.pdfагротехнології.pdf

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Мета курсу - спрямувати студентів до їх професійної діяльності в розрізі різних сфера працевлаштування (аграрна, інституційна, підприємницька тощо).

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Бондар Юлія Олегівна - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація: У курсі розглядаються питання теорії систем, системного підходу та системного аналізу складних систем навколишнього середовища.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність:  281 “Публічне управління і адміністрування (ОС Бакалавр); •101 Екологія (Екологічний контроль та аудит); •162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

NN17`9lek`2zav

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Лобунець Тетяна Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.