Cпеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

Третій освітньо-науковий рівень: Доктор філософії (перший науковий ступінь). 

Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Шевченко Лариса Василівна - доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Дисципліна "Безпечність та якість кормів" передбачає освоєння основних методів санітарно-гігієнічного контролю якості та безпечності кормів і кормових добавок, а також розробку теоретичних і практичних основ аналізу ризиків з метою найповнішої реалізації гарантування здоров’я тварин, безпечності та якості кормів і кормових добавок з метою збереження здоров'я, високої продуктивності та якості продукції тваринництва.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. 


Третій освітньо-науковий рівень: Доктор філософії (перший науковий ступінь). Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Шевченко Лариса Василівна - доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни  ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни передбачає оволодіння сучасними методами фізичних, хімічних та санітарно-гігієнічних методів досліджень, що використовуються у гігієні тварин та гігієні харчових продуктів. Дисципліна забезпечує теоретичну підготовку та набуття практичних навиків з порядком роботи сучасного обладнання для проведення досліджень у ветеринарній гігієні та санітарії, методами визначення хімічного складу кормів, тканин, контролю за фізіологічним станом тварин, показниками продуктивності тварин та якості і безпечності продукції тваринництва. Дисципліна передбачає освоєння методів наукових досліджень, планування, організації, проведення різних видів дослідів, аналізу одержаних результатів, правил підготовки наукових публікацій та представлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня Доктор філософії за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

Рік останньої атестації: 2018