Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: Доктор філософії. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладачі: Мазур Тетяна Василівна, д-р вет. наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Ушкалов Валерій Олександрович, д-р вет. наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології;
Анотація: Метою вивчення дисципліни здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня є формування у них професійних знань для опанування методик роботи з мікроорганізмами, біологічними препаратами та інфекційно хворими тваринами, а також механізми формування імунної відповіді, розроблення методів і засобів імунокорекції запровадження протиепізоотичних заходів та систем контролю інфекційних хвороб.

П21

Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Недосєков Віталій Володимирович, д-р вет. наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Мельник Володимир Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою вивчення дисципліни здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня є формування у здобувачів професійних знань для опанування методик роботи з мікроорганізмами, біологічними препаратами та інфекційно хворими тваринами, а також механізмів формування імунної відповіді, розроблення методів і засобів імунокорекції, запровадження протиепізоотичних заходів та систем контролю інфекційних хвороб.

П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: PhD. Семестр: 1. ECTS: 5.
Лектори: Викладачі кафедри біохімії і фізіології ім. акад. М.Ф.Гулого - Карповський Валентин Іванович, д-р вет. наук, професор; Трокоз Віктор Олександрович,  д-р. с.г. наук, професор; Кладницька Лариса Володимирівна, д-р вет. наук, доцент; Журенко Олена Василівна, д-р вет. наук, доцент.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати теоретичні і практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин, навчити їх методів управління фізіологічними функціями для забезпечення здоров’я, збільшення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва. Завдання: закріпити у здобувачів мислення з поглибленими знаннями процесів життєдіяльності організму тварин і його складових (клітин, субклітинних структур, тканин, органів та систем органів) у їх єдності і взаємозв’язку з оточуючим середовищем.

П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Мазуркевич Анатолій Йосипович - док. вет. наук, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Малюк Микола Олексійович – док. вет. наук, доцент, зав. кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Мета викладання дисципліни - освоєння здобувачами знань та умінь з вивчення основних властивостей стовбурових клітин тваринного походження в процесі їх отримання, виділення, культивування та застосування у ветеринарній медицині і біології; вивчення особливостей перебігу типових патологічних процесів та морфофункціональних змін за патології окремих органів і систем, що потребують стимуляції процесів відновлення їх структури і функції; встановлення показників для можливості трансплантації МСК чи продуктів клітинних технологій; підготовка тварин-реципієнтів до трансплантації; підготовка ветеринарного засобу клітинної терапії для трансплантації; дослідження особливостей імунних реакцій в організмі тварини-реципієнта під впливом стовбурових клітин після трансплантації їх з терапевтичною метою.

П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Заразна патологія тварин). Кваліфікація: Доктор філософії. Семестр: 1. ECTS: 5.

Анотація: в курсі викладено основні положення паразитоценології.

Авториі: Прус Михайло Петрович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Галат Марина Владиславівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Пашкевич Ірина Юріївна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії. 

П20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектори: Мазуркевич Анатолій Йосипович – док. вет. наук, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Борисевич Борис Володимирович – док. вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Мельник Олег Петрович – док. вет. наук, професор, зав. кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Хомич Володимир Тимофійович – док. вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Мета викладання дисципліни -  поглиблене вивчення будови організму тварин на макро- і мікроструктурному рівнях,  його життєдіяльності за хвороби, основних закономірностей виникнення, розвитку та завершення патологічних явищ в організмі тварин, які супроводжують хворобу від її виникнення і до закінчення, характеру структурних змін в окремих органах і тканинах. Завдання:  закріпити у здобувачів клінічне мислення з поглибленими знаннями  структури і функції органів та систем організму та характеру їх зміни за різних видів патології для усвідомленого встановлення діагнозу і обґрунтованого лікування хворої тварини.

П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Заразна патологія тварин). Кваліфікація: Доктор філософії. Семестр: 1. ECTS: 5.
Викладачі: Прус Михайло Петрович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Галат Марина Владиславівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії;С еменко Олена Валентинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Пашкевич Ірина Юріївна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

П20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна репродуктологія). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЕСТS: 8.
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Дисципліна вивчає вивчає перебіг фізіологічних і патологічних процесів у репродуктивних органах і молочній залозі ссавців, їх регуляцію, розробляє методи біотехнології відтворення, діагностики, прогнозування, лікування і профілактики акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб сільськогосподарських, домашніх, промислових і диких тварин.

blank20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладачі: Духницький Володимир Богданович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Деркач Ірина Михайлівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECТS: 5.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення наукових основ  клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження тварин, функціонального стану окремих органів і систем, механізмів та закономірностей розвитку і перебігу внутрішніх хвороб, хірургічних патологічних станів та порушень репродукції тварин з метою розроблення способів їхньої діагностики, лікування і профілактики.

blank19

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: PhD. Семестр: 1. ECTS: 3.
Викладачі: Доценти кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії - Галат Марина Владиславівна; Мартинюк Олександр Григорович.
Анотація: Мета викладання дисципліни - поглиблене вивчення особливостей постановки і використання методів серологічних досліджень та імунобіологічних, а також їх застосування у наукових дослідженнях.
Завдання: закріпити у здобувачів клінічне мислення з поглибленими знаннями і вміннями постановки серологічних та імунобіологічних реакцій та їх можливостей застосування під час проведення наукових досліджень.

П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектори: Викладачі кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка - Малюк Микола Олексійович, док. вет. наук, доцент, зав. кафедри; Сухонос Віктор Петрович – док. вет. наук, професор; Дорощук Віктор Олександрович – канд. вет. наук, доцент; Куліда Марія Анатоліївна – канд. вет. наук, доцент.
Анотація: Предметом дисципліни «Інноваційна хірургія тварин» є сучасні теоретичні і практичні основи відновлення хірургічними методами здоров’я тварин та втраченої або зниженої їх продуктивності. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань з удосконалення діагностики, лікування та попередження виникнення хірургічних хвороб тварин. Опанування дисципліни передбачає засвоєння концептуальних, теоретичних і методологічних основ ветеринарної хірургії.

П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECТS: 5.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються  питання наукового обгрунтування  клінічної діагностики незаразних хвороб тварин з  використанням неінвазивних методів.

blank19

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Яблонська Оксана Валентинівна, д-р вет. наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Скибіцький Володимир Гурійович, д-р вет. наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Аспіранту, як майбутньому досліднику, важливо усвідомити доцільність формування специфічних специфічних напрямів на сучасному етапі пізнання механізмів контролю гомеостазу організму людини і тварин (протиінфекційний імунітет, трансплантаційний імунітет, імуногенетика, імунопатологія, онкоімунологія, алергологія, імуногематологія та ін.), розуміти взаємне їх потенціювання.
П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Незаразна патологія тварин). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Томчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Цвіліховський Валерій Іванович, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок в аспірантів з питань методології проведення різноманітних біохімічних досліджень та комплексної оцінки біохімічних показників біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, для визначення функціонального стану їх організму та лабораторної діагностики хвороб різних систем і органів, правильної інтерпретації одержаних результатів, а також забезпечення системи управління якості функціонування біохімічних лабораторій.

П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Ковпак Віталій Васильович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Пропонована дисципліна покликана ознайомитись з процесами наукового дослідження, його структурою та методами. Виробити у дослідника вміння застосовувати нові методи досліджень, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу; навчитися проводити дослідження; інтерпретувати результати наукової діяльності.

П20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС:  Третій (освітньо-науковий) рівень - PhD. ECTS: 3.
Лектори: Мазуркевич Анатолій Йосипович – док. вет. наук, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Борисевич Борис Володимирович – док. вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Мета курсу – пізнання глибинних механізмів розвитку патологічних процесів  в організмі тварин за різних видів патологічних процесів, а також методів виявлення проявів функціональних і структурних змін на різних організаційних рівнях організму.
Після проходження ЕНК здобувач буде компетентним у: 
• генеруванні нових ідей та прийнятті обґрунтованих рішень для досягнення поставлених цілей;
• виконанні оригінальних досліджень, досягненні наукових результатів, які створюють нові знання у ветеринарній медицині та дотичних до неї галузях і напрямах;
•  визначенні комплексу необхідних клінічних, інструментальних та лабораторних методів і методик дослідження стану здоров’я тварин різних видів і класів за норми та патології у віковому і порівняльному аспектах, проведенні досліджень різних біологічних субстратів з отриманням достовірних результатів відповідно до поставленої мети;
• розумінні призначення та застосуванні необхідного професійного обладнання, інструментарію, реактивів тощо, необхідних для проведення певних досліджень стану здоров’я тварин, різних біологічних субстратів тощо з дотриманням правил техніки безпеки;
• формулюванні наукової проблеми, розроблянні робочих гіпотез, визначенні актуальності, мети, завдань, які необхідно вирішити для досягнення мети.
П21