Магістри спеціальності Публічне управління та адміністрування
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»
Випускова кафедра: Публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва
Тел.: (067) 708-36-79
E-mail: public_admin@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, доцент Приліпко Сергій Михайлович

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Шанаєва-Цимбал Л.О., канд. наук з держ. упр., доцент кафедри англійської філології.
Анотація: Дисципліна покликана розвинути іншомовні комунікативні вміння студентів першого року навчання у магістратурі протягом третього семестру.

Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Ковальова Олена Вікторівна, д-р екон. наук, ст. наук. співр. професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Навчальна дисципліна «Державне управління національною безпекою» спрямована на набуття здобувачами загальних та спеціальних компетентностей щодо системного вивчення забезпечення національної безпеки від теоретичних засад складових національної безпеки до її застосування в практичній державно-управлінській діяльності фахівцями.
НН21

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Дергач Анна Вадимівна – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, канд. держ. упр.
Анотація дисципліни: Курс «Державні механізми антикризового управління» передбачає набуття слухачами загальних та фахових компетентностей у галузі теорії і практики державного управління, а саме механізму державного антикризового управління в сучасних умовах, засвоєння сутнісних характеристик, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів антикризового управління.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович - в.о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор наук з державного управління.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти загальних та фахових компетентностей щодо управління різнобічною комунікацією, налагодження соціальної взаємодії та співробітництва, представлення органів публічної влади та спілкування з представниками інших професійних груп на різних рівнях.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Регіональна політика.

Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Витвицька Ольга Данилівна - д-р екон. наук, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Приліпко Сергій Михайлович - в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання здобувачам вищої освіти ґрунтовної системи знань про методологію наукових досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, вивчення основних етапів і методів наукових досліджень, оволодіння основними прийомами з написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи. Завдання полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти системного уявлення про теоретико-методологічні засади та специфіку організації дослідницької діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, набутті практичних навичок щодо застосування сучасної методології під час написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи з урахуванням дотримання правил академічної доброчесності.

Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Горбата Людмила Петрівна - доктор філософії (PhD), доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Мета вивчення дисципліни «Організація діяльності органів публічної влади» – здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти – оволодіння знаннями про принципи й моделі практичної організації органів публічної влади, про методичні підходи, методики і технології підвищення результативності їх діяльності, формування системних знань та навичок, які в свою чергу впливають на формування професійних компетентностей у сфері організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Лектор: Піддубний Олексій Юрійович, д-р юрид. наук, завідувач кафедри цивільного та господарського права.
Викладач: Олексюк Вікторія Петрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Ефективне публічне управління у різних сферах суспільного життя передбачає врахування специфіки правових відносин у суспільстві. Сучасний фахівець з публічного управління повинен володіти достатнім рівнем правових знань, уміти їх застосовувати у процесі розробки та реалізації необхідних управлінських рішень.
П20

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Піддубний Олексій Юрійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного та господарського права.
Викладач: Олексюк Вікторія Петрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Однією з найважливіших передумов розвитку економіки є розробка відповідної законодавчо-правової основи, організація рівноправної діяльності різноманітних видів підприємств, підтримка підприємництва, освоєння ринку на різних рівнях і напрямках. Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв’язки. Усі ці суспільні відносини потребують правового регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Самсонова Вікторія Володимирівна - доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму
Анотація: Ефективне здійснення професійної діяльності в публічному управлінні передбачає набуття здобувачами загальних та фахових компетентностей щодо формування цінніснонормативної моделі особистості державного управлінця; етичних вимірів організаційної культури державних службовців; удосконалення й розвитку професійного, інтелектуального і культурного рівнів; розуміння та сприйняття моральнісного змісту місії державного управління, його основних цінностей та принципів, етичних норм і стандартів поведінки державних управлінців, представлення органів публічного управління.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Калуга Володимир Федорович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів цілісної системи логічно завершених базових знань про політичну сферу та про людину як соціально-політичну істоту. Створення підґрунтя для набуття студентами умінь та навичок, пов’язаних з засвоєнням і відтворенням культури державного управлінця та поведінки, достатніх для успішної адаптації в органах державного управління зокрема та публічній (громадській) сфері в цілому.

NN16`12lek

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Горбата Людмила Петрівна, доктор філософії (PhD), доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Мета вивчення дисципліни «Сучасні концепції управління» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти – оволодіння знаннями про концепції управління, стан та перспективи їх розвитку та застосування в діяльності органів публічної влади.
П24

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Олійник Володимир Вікторович - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Blank18

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, д‑р держ. управ., доцент, в.о. завідувача кафедри кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Метою вивчення дисципліни “Технології стратегування в публічному управлінні” є набуття у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра загальних та фахових компетентностей щодо формування та реалізації органами публічної влади та іншими суб’єктами діяльності стратегій розвитку у сфері публічного управління та адміністрування.
Протоколи №2 від 12.06.2023.
Рік останньої атестації: 2023

Дисципліна " Управління публічними фінансами"
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування”
ОС Магістр (заочна форма навчання)
Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Олійник Лариса Анатоліївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни “Управління публічними фінансами” є набуття слухачами загальних та фахових компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними фінансами.