Назва дисципліни: Державні механізми антикризового управління

Коротка назва: ДМАУ

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Викладач: Дергач Анна Вадимівна – старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту НУБіП України, к.держ.упр.

т.: 067 343 50 50

Анотація дисципліни: Курс «Державні механізми антикризового управління» передбачає набуття слухачами загальних та фахових компетентностей у галузі теорії і практики державного управління, а саме механізму державного антикризового управління в сучасних умовах, засвоєння сутнісних характеристик, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів антикризового управління.


Дисципліна " Управління публічними фінансами"
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування”
ОС Магістр (заочна форма навчання)
Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Олійник Лариса Анатоліївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни “Управління публічними фінансами” є набуття слухачами загальних та фахових компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними фінансами.

 "Іноземна мова у професійній діяльності для магістрів ОПП "Публічне управління та адміністрування".

  Коротка назва: Англійська мова (Маг. ПУА).

Дисципліна покликана розвинути іншомовні комунікативні вміння студентів першого року навчання у магістратурі протягом третього семестру. Містить змістове наповнення у 6 год практичних занять, 8 год лекцій та 106 год самостійної роботи у 2-х модулях.

Викладач: к.н. з держ. упр., доцент кафедри англійської філології Шанаєва-Цимбал Л.О.

Лектор
в.о. зав. кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльносьі, д.держ.упр., доцент Приліпко Сергій Михайлович
Семестр
2
Освітній ступінь
Магістр
Кількість кредитів ЄКТС
4
Форма контролю
Екзамен
Аудиторні години
30 (15 год лекцій, 15 год практичних), самостійна робота - 90 год.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Піддубний Олексій Юрійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного та господарського права.
Викладач: Олексюк Вікторія Петрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Однією з найважливіших передумов розвитку економіки є розробка відповідної законодавчо-правової основи, організація рівноправної діяльності різноманітних видів підприємств, підтримка підприємництва, освоєння ринку на різних рівнях і напрямках. Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв’язки. Усі ці суспільні відносини потребують правового регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин.

Спеціальність:    281 Публічне управління та адміністрування”  

 ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.

  Лектор:   Стецюк Наталія Миколаївна, к.н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності  

  Анотація:   У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності електронного урядування та е-демократії, особливості впровадження електронного урядування та е-демократії в Україні. 

Спеціальність:   281 Публічне управління та адміністрування”

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.  

  Лектор:   Стецюк Наталія Миколаївна, к.н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності 
 
  Анотація:  У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності управління та адміністрування закладами комунальної форми власності за галузями, організаційне забезпечення діяльності  з  управління об'єктами спільної власності територіальних громад, особливості діяльності об'єктів комунальної форми власності за галузями в Україні.


Спеціальність:   281 "Публічне управління та адміністрування”

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.  

  Лектор:   Стецюк Наталія Миколаївна, к.н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

  Анотація:  У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності формування та розвиток спроможності територіальних громад, особливості організації та впорядкування діяльності об'єднаних терито-ріальних громад в Україні.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Яшник Світлана Валеріївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри психології.
Анотація: Теоретичні підходи і результати практичних досліджень в галузі психології управління та конфліктології. Методи психодіагностики в роботі з окремими працівниками та їх групами в колективі. Психологічні особливості поведінки працівників в організації. Основні психологічні закономірності діяльності менеджера як лідера організації, основні інструменти його управлінського впливу. Технологія формування організаційної культури. Основні методи саморегуляції, боротьби зі стресами та управління конфліктами.

П21

Адміністративно-правове забезпечення управління в агропромисловому виробництві

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: 

Україна обґрунтовано вважається аграрною державою, оскільки родючість українських земель, значна сільськогосподарська складо­ва вітчизняного експорту, кількість громадян, задіяних у сфері агропромислового комплексу тощо свідчать про пріоритетність сільського господарства у нашій державі. Забезпеченість одним із ключових кінцевих результатів діяльності агропромислового ком­плексу - продуктами харчування є важливою складовою національ­ної безпеки України.


Управління державними корпоративними правами

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: 
У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності корпоративного управління та організаційно-правових ознак корпоративних структур; типів господарських товариств та особливостей корпоративної реструктуризації економіки України.

Право в публічному управлінні 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: 

Ефективне публічне управління у різних сферах суспільного життя передбачає врахування специфіки правових відносин у суспільстві. Сучасний фахівець з публічного управління повинен володіти достатнім рівнем правових знань, уміти їх застосовувати у процесі розробки та реалізації необхідних управлінських рішень.


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Балановська Тетяна Іванівна – професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
П21

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
П20

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Калуга Володимир Федорович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів цілісної системи логічно завершених базових знань про політичну сферу та про людину як соціально-політичну істоту. Створення підґрунтя для набуття студентами умінь та навичок, пов’язаних з засвоєнням і відтворенням культури державного управлінця та поведінки, достатніх для успішної адаптації в органах державного управління зокрема та публічній (громадській) сфері в цілому.

NN16`12lek

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, професор, завідувач кафедри кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

П20


Спеціальність: Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем; Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Рік останньої атестації: 2017