Ветеринарія

Спеціальності:
211 Ветеринарна медицина;
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.
ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Автор: Супрун Аліна Григорівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Рік останньої атестації: 2022
Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Кропивко Олена Михайлівна, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Дисципліна передбачає глибоке та ґрунтовне засвоєння закономірностей зародження, розвитку і змін типів і форм державних систем, вивчення змісту діяльності державних інститутів у конкретній історичній обстановці і хронологічній послідовності на території України. 

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1 (2). ECTS: 3.
Автори: Друзь Наталія Віталіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка; Стегней Микола Михайлович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Історія ветеринарної медицини як наука і предмет викладання відіграють важливу роль у системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуванні наукового світогляду і соціально-політичної позиції, підвищення загального і професійно-культурного рівня.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Костенко Микола Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.
П21