Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Обсяг курсу: лекції - 15 год; лабораторні - 30 год, самостійна робота - 45 год. Форма контролю: Іспит.
Робоча програма.
Автор: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень.
Прикладне моделювання: економіко-математичне моделювання.

Рік останньої атестації: 2023