Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр:  5. ЄКТС: 4.
Обсяг курсу: лекції - 15 год; лабораторні - 15 год; самостійна робота - 90 год.
Форма контролю: Іспит.

Робоча програма.

Автор: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.

Анотація: дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень.

Рік останньої атестації: 2020