Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ЄКТС: 2,5 (5).
Викладач: Солод Надія Володимирівна - канд. хім. наук, доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Анотація: При вивченні дисципліни в третьому семестрі передбачено 75 год (2,5 кредити), в тому числі: лекцій - 15 год; лабораторних - 30 год; самостійної роботи - 30 год.

Курс "Аналітична хімія: Кількісний аналіз" забезпечує формування у здобувачів вищої освіти компетентностей щодо оволодіння необхідними теоретичними знаннями з аналітичної хімії та практичними навичками з кількісного хімічного аналізу та інструментальних методів аналізу, визначення кількісного складу аналізованого об’єкта, математичної обробки результатів аналізу для подальшої професійної підготовки бакалаврів за спеціальностю 181 «Харчові технології».