Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Розподіл годин: Лекції - 15, Практичні - 30, Самостійна робота - 75. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: Даний курс призначений для формування у майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення цифрової компетентності, ознайомлення з основами теорії групової динаміки та комунікацій, опанування основ командоутворення та ефективної роботи з колегами, принципів ефективної усної і письмової комунікації; знайомства з мотивацією людей; набуття практичних навичок створення групового навчального проєкту та його презентації. Співпраця з компаніями-партнерами факультету інформаційних технологій забезпечує експертну підтримку навчальних проєктів студентів. 

Покликання на силабус Силабус

Рік останньої атестації: 2024
Автори курсу: Кузьмінська Олена Геронтіївна